`
Bỏ qua liên kết điều hướng
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
CƠ CẤU TỔ CHỨC
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN
VĂN BẢN CÔNG ĐOÀN
Quyêt định số 81/QĐ-CĐHV về việc thành lập Ban Nữ công Học viện Hành chính (nhiệm kỳ 2011 - 2013)
Quyết định số 172/QĐ-CĐVC về việc công nhận Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia khóa XI, nhiệm kỳ 2011 - 2013
Quyết định Số 171/QĐ-CĐVC về việc Công nhận Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia khóa XI, nhiệm kỳ 2011 - 2013
Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn Học viện Hành chính khóa XI
HỎI ĐÁP CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
THƯ VIỆN ẢNH
Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn Học viện Hành chính khóa XI 
 
 
 

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH

 Số:          /HVHC - CĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

             Hà Nội, ngày    tháng    năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra
Công đoàn Học viện Hành chính khóa XI

 

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH

         

-  Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

-  Căn cứ Nghị quyết BCH Công đoàn Học viện Hành chính khóa XI nhiệm kỳ 2011 – 2013;

-  Xét đề nghị của Ủy ban kiểm tra Công đoàn Học viện Hành chính;

  

QUYẾT ĐỊNH

  

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn Học viện Hành chính khoa XI nhiệm kỳ 2011 – 2013.

Điều 2: Ủy ban kiểm tra Công đoàn Học viện Hành chính, các đơn vị trực thuộc Công đoàn Học viện Hành chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhân:

- UBKT Công đoàn Viên chức Việt Nam

- Các đ/c Ủy viên BCH CĐ Học viện;

- Như điều 2;

- Lưu VP, UBKT.

T/M BCH CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

ThS. Vũ Văn Thành

 

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /HVHC - CĐ

                        Hà Nội, ngày    tháng    năm 2011

 

                           

 

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH KHÓA XI ( nhiệm kỳ 2011 - 2013)

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-BCH ngày     tháng 6 năm 2011
của Ban chấp hành Công đoàn Học viện Hành chính)

 

 

 Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ỦY BAN KIỂM TRA

VÀ CÁC ỦY VIÊN BAN KIỂM TRA

 

 

          Điều 1. Ủy ban kiểm tra Công đoàn Học viện Hành chính khóa XI là cơ quan kiểm tra của BCH Công đoàn Học viện Hành chính, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Học viện Hành chính (sau đây gọi tắt là UBKT) do Ban chấp hành Công đoàn Học viện (Khóa XI) bầu ra bằng hình thức bỏ phiếu kín, trực tiếp, gồm 05 đồng chí: 01 chủ nhiệm, 01 phó chủ nhiệm và 03 ủy viên và được Công đoàn cấp trên ra quyết định công nhận.

          Điều 2. Nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra

          2.1. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn của các tổ chức công đoàn trong Học viện.

          2.2. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn Học viện và các tổ chức công đoàn trực thuộc. Kiểm tra các quỹ được thành lập theo yêu cầu, nhiệm vụ của Công đoàn.

          2.3. Phối hợp với Ban thanh tra nhân dân, Ban Thanh tra giáo dục – đào tạo Học viện giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và cán bộ, công chức, viên chức trong Học viện; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ trong Học viện.

          2.4. Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra cho cán bộ công đoàn Học viện Hành chính.

          Điều 3. Quyền hạn của Ủy ban kiểm tra

          3.1. Tham gia các hội nghị chuyên đề về công tác kiểm tra của Ban chấp hành công đoàn Học viện để báo cáo, đề xuất chủ trương công tác của Ủy ban kiểm tra với Ban chấp hành công đoàn.

          3.2. Tham gia giám sát việc lập tự toán, quyết toán và các công việc có liên quan tới vấn đề tài chính của công đoàn.

          3.3. Chủ động giải quyết các khiếu nại tố cáo của đoàn viên công đoan theo quy định của Pháp luật hiện hành.

          3.4. Yêu cầu các đơn vị được kiểm tra cung cấp tài liệu, trả lời các vấn đề cần thiết phục vụ cho công tác kiểm tra.

          3.5. Kiến nghị với Ban Thương vụ, Ban chấp hành công đoàn Học viện về những biện pháp quản lý, hoặc bổ sung những quy định về quản lý tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế của Công đoàn Học viện.

          3.6. Báo cáo lên Ban chấp hành công đoàn, Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên về những kiến nghị mà Ủy ban kiểm tra đã đề xuất với Ban chấp hành công đoàn Học viện nhưng không được giải quyết thỏa đáng.

          3.7. Đề xuất với Ban thường vụ về công tác khen thưởng và kỷ luật liên quan đến nội dung hoạt động của Ủy ban kiểm tra.

          Điều 4. Các tổ chức, cá nhân trong hệ thống Công đoàn Học viện Hành chính khi được kiểm tra có trách nhiệm báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra, trả lời những vấn đề do Công đoàn kiểm tra nêu ra; thực hiện nghiêm túc, kịp thời các Quyết định, thông báo, kết luận, kiến nghị của UBKT về công tác kiểm tra.

          Điều 5. Trách nhiệm về quyền hạn của chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

          5.1. Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra được Ban chấp hành Công đoàn Học viện bầu ra có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Quỷ ban kiểm tra.

          5.2. Nghiên cứu các Nghị quyết và Quyết định của Đảng, Nhà nước, Công đoàn cấp trên, các chương trình công tác của Ủy ban kiểm tra cấp trên; đề ra chương trình nội dung công tác, báo cáo trước hội nghị Ban chấp hành công đoàn Học viện về kết quả hoạt động và chương trình công tác của Ủy ban kiểm tra hằng năm.

          5.3. Căn cứ vào tài liệu và hướng dẫn của công đoàn cấp trên, soạn thảo nội dung tổ chức bồi dưỡng cán bộ hàng năm cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của Ủy ban kiểm tra trong cơ chế mới

          5.4. Quan hệ chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức khác trong Học viện, cùng các tổ chức có liên quan giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt chế độ kiểm tra định kỳ và đột xuất theo qui định về công tác của Ủy ban Kiểm tra.

          5.5. Ký các văn bản của Ủy ban kiểm tra.

          5.6. Chuẩn bị nội dung và chủ trì các hội nghị của Ủy ban kiểm tra.

          5.7. Chịu trách nhiệm xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết công tác của Ủy ban kiểm tra công đoàn theo định kỳ và đề xuất với Ban thường vụ công đoàn về phương thức triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, của công đoàn cấp trên, liên quan đến trách nhiệm và nội dung hoạt động của Ủy ban kiểm tra tại cơ sở.

          5.8. Thay mặt Ủy ban kiểm tra kết luận về nội dung giải quyết khiếu nại, tố cáo theo phân cấp và kiểm tra tài chính, tài sản; về các hoạt động kinh tế của công đoàn Học viện và các tổ chức công đoàn trực thuộc.

          Điều 6. Trách nhiệm, quyền hạn của phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

          6.1. Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và Ủy ban kiểm tra về các mặt công tác được phân công phụ trách.

          6.2. Thay mặt Ủy ban kiểm tra giải quyết các công việc của Ủy ban kiểm tra khi Chủ nhiệm UBKT vắng mặt.

          6.3. Điều hành các công việc của Ủy ban kiểm tra, ký các công văn, giấy tờ của Ủy ban kiểm tra do Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra ủy nhiệm.

          Điều 7. Trách nhiệm, quyền hạn của phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

          7.1. Nắm vững chương trình công tác củ Ủy ban kiểm tra, của Ban chấp hành công đoàn Học viện trong từng thời gian, tổ chức thực hiện chương trình công tác thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

          7.2. Đóng góp trực tiếp vào các nội dung và chương trình công tác của Ủy ban kiểm tra, trình Ban chấp hành công đoàn Học viện thảo luận và quyết định.

          7.3. Tham gia các đoàn kiểm tra của Học viện theo yêu cầu của lãnh đạo Học viện và sự phân công của Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

          7.4. Tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt của Ủy ban kiểm tra, được cung cấp tài liệu liên quan đến công tác kiểm tra.

         

Chương II

NGUYÊN TẮC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN KIỂM TRA

 

          Điều 8. Ủy ban kiểm tra công đoàn Học viện làm theo nguyên tắc tập trung dân chủ:

          Mọi việc của Ủy ban kiểm tra được thảo luận, bàn bạc dân chủ trong tập thể Ủy ban kiểm tra. Khi quyết định các công việc của Ủy ban kiểm tra, thực hiện theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên. Các ý kiến số ít được ghi vào biên bản và báo cáo với Ban chấp hành công đoàn Học viện vào phiên họp gần nhất.

          Điều 9. Mối quan hệ làm việc của Ủy ban kiểm tra Công đoàn Học viện

          Ủy ban kiểm tra công đoàn chịu sự chỉ đạo của Ban chấp hành công đoàn Học viện và sự chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Ủy ban kiểm tra Công đoàn cấp trên.

          Điều 10. Chế độ làm việc

          Mỗi quý, Ủy ban kiểm tra họp 2 lần để kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết kì họp trước và bàn chương trình hoạt động quý tới và kế hoạch tổ chức thực hiện. Khi có vấn đề cần giải quyết thì Ủy ban kiểm tra họp bất thường đề bàn biện pháp, kế hoạch tiến hành.

          Điều 11. Chế độ kiểm tra

          11.1. Kiểm tra công tác tài chính và công đoàn Học viện, mỗi quý tổ chức kiểm tra 1 lần.

          11.2. Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Luật công đoàn và chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn cấp trên:

          - Đối với công đoàn Học viện: 01 năm 02 lần.

          - Đối với các công đoàn trực thuộc: 01 năm 01 lần.

          Điều 12. Chế độ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề phát hiện khi kiểm tra.

          12.1. Đặt hộp thư để thu nhận đơn thư của đoàn viên.

          12.2. Ủy ban kiểm tra nghiên cứu, xem xét đơn thư (nếu có), nêu hướng giải quyết.

          12.3. Báo cáo với Ban thường vụ, Ban chấp hành công đoàn về nội dung đơn thư và biện pháp giải quyết để xin ý kiến chỉ đạo tập thể của Ban thường vụ, Ban chấp hành công đoàn Học viện hoặc Đảng ủy, BCG Học viện khi cần thiết.

          12.4. Việc giải quyết đơn, thư phải đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình và quy định của pháp luật hiện hành.

          Điều 13. Chế độ lập kế hoạch công tác, tổng kết và báo cáo

          13.1. Ủy ban kiểm tra xây dựng Kế hoạch công tác của cả nhiệm kỳ. Trên cơ sở đó từng năm, từng quý, từng tháng xây dựng chương trình công tác cụ thể của Ủy ban kiểm tra.

          13.2. Kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm tra phải được thông qua Ban thường vụ, Ban chấp hành công đoàn Học viện.

          13.3. Sau khi tiến hành kiểm tra một vấn đề nào đó tại Công đoàn Học viện hoặc các Tổ chức công đoàn trực thuộc, Ủy ban kiểm tra phải báo cáo kịp thời tình hình cụ thể với Ban thường vụ, Ban chấp hành công đoàn Học viện.

          13.4. Sau mỗi quý và sau 6 tháng ( một năm 2 kỳ), Ủy ban kiểm tra công đoàn phải tiến hành sơ kết, tổng kết công tác của Ủy ban kiểm tra công đoàn và báo cáo Ban chấp hành công đoàn Học viện, Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên bằng văn bản.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

          Điều 14. Các Ban chức năng của BCH Công đoàn Học viện, Ủy ban kiểm tra công đoàn khóa XI và các tổ chức Công đoàn cơ sở có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

          Điều 15. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế do Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Học viện Hành chính xem xét và quyết định./.

         

 

TM. BCH CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN
CHỦ TỊCH

 

 

 

ThS. Vũ Văn Thành