`
Bỏ qua liên kết điều hướng
Tin đào tạo bồi dưỡng
Bồi dưỡng cán bộ, công chức
Hệ bồi dưỡng chuyên viên
Hệ bồi dưỡng chuyên viên chính
Hệ bồi dưỡng chuyên viên cao cấp
Đào tạo Đại học
Đào tạo Sau đại học
Đào tạo ngắn hạn
Kết quả đào tạo Đại học
Hệ bồi dưỡng chuyên viên chính 

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH

QUỐC GIA

Số: 604/HCQG-GV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2001

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

 

Căn cứ Quyết định số 478/HCQG-GV ngày 11/11/1999 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc ban  hành kế hoạch xây dựng và hoàn thiện chương trình, giáo trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức năm 1999 và để thống nhất việc tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính trong cả nước, Học viện Hành chính quốc gia hướng dẫn về chương trình, nội dung và thời gian thực hiện các khâu trong tổ chức bồi dưỡng như sau:

 

TT

Nội dung chuyên đề

Số tiết

Giảng bài

Thảo luận

Cộng

Phần I: NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

50

 

60

1

Tổ chức thực hiện quyền lực Chính trị ở nước ta hiện nay

10

 

10

2

Những vấn đề cơ bản về hệ thống cơ quan Nhà nước

15

 

15

3

Quy chế làm việc của Chính phủ và uỷ ban nhân dân

05

 

05

4

Pháp luật và Pháp chế xã hội chủ nghĩa

10

 

10

5

Luật hành chính và xét xử hành chính

10

 

10

Thảo luận tổ chuyên đề 1-5

 

 

10

Kiểm tra lần 1

 

 

04

PHẦN II – HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ

CÔNG NGHỆ HÀNH CHÍNH

100

 

115

6

Những vấn đề chung về hành chính nhà nước

10

 

10

7

Tổ chức hành chính nhà nước

10

 

10

8

Quản lý công vụ, công chức

10

 

10

9

Quyết định quản lý hành chính Nhà nước

10

 

10

10

Cải cách hành chính hướng đến nền hành chính hiệu lực, hiệu quả

05

 

05

11

Kiểm soát đối với hành chính nhà nước

05

 

05

12

Xây dựng và thực thi chính sách công

05

 

05

13

Tâm lý và phong cách lãnh đạo

05

 

05

14

Kỹ thuật xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước

10

 

10

15

Kỹ thuật điều hành hoạt động

10

 

10

16

Kỹ năng giao tiếp trong quản lý hành chính nhà nước

10

 

10

17

Tin học ứng dụng trong quản lý hành chính nhà nước

10

 

10

Thảo luận tổ chuyên đề 6 - 17

 

15

15

Kiểm tra lần 2

 

 

04

Phần III: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGÀNH, LĨNH VỰC

115

 

125

18

Quản lý nhà nước về kinh tế

30

 

30

19

Quản lý nhà nước về tài chính tiền tệ

10

 

10

20

Quản lý nhà nước về Đô thị và nông thôn

10

 

10

21

Tổng quan về các vấn đề xã hội

10

 

10

22

Quản lý nhà nước về lao động, việc làm, tiền lương và bảo trợ xã hội, dân số và kế hoạch hoá gia đình 

10

 

10

23

Quản lý nhà nước về văn hoá, giáo dục và y tế

10

 

10

24

Quản lý nhà nước vê khoa học, công nghệ, môi trường và tài nguyên

10

 

10

25

Quản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáo

10

 

10

26

Quản lý nhà nước về quốc phòng và an ninh

10

 

10

27

Quản lý công tác hành chính tư pháp

5

 

5

Thảo luận tổ chuyên đề 18 – 27

 

10

10

Kiểm tra lần 3

04

Hướng dẫn viết tiểu luận cuối khoá

05

Học viên viết tiểu luận cuối khoá

45

Khai giảng, tỏng kết khoá học

10

Báo cáo ngoại khoá hoặc đi nghiên cứu thực tế

10

Tổng cộng

382

Học viện Hành chính Quốc gia xin thông báo đến các trường địa phương, bộ ngành.

 

                                                    KT.GIÁM ĐỐC

                                                     PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                (Đã ký)

                                                         PGS. TS. Đinh Văn Mậu