`
Bỏ qua liên kết điều hướng
Tin đào tạo bồi dưỡng
Bồi dưỡng cán bộ, công chức
Hệ bồi dưỡng chuyên viên
Hệ bồi dưỡng chuyên viên chính
Hệ bồi dưỡng chuyên viên cao cấp
Đào tạo Đại học
Đào tạo Sau đại học
Đào tạo ngắn hạn
Kết quả đào tạo Đại học
Hệ bồi dưỡng chuyên viên cao cấp 

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH

QUỐC GIA

Số: 79/TB/HCQG-GV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2002

 

THÔNG BÁO

VỀ NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN CAO CẤP

 

Căn cứ vào Quyết định số 74/2001/QĐ-TTg ngày 07/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về phế duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2001-2005 và để thống nhất việc tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuên viên cao cấp trong cả nước theo sự đồng ý thoả thuận với Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ, Học viện Hành chính Quốc gia hướng dẫn về nội dung, chương trình và thời gian số tiết đối với chương trình bồi dưỡng chuyên viên cao cấp như sau:

 

STT

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

SỐ TIẾT

Giảng bài

Thảo luận

Cộng

 

Phần I: Lý luận chính trị

45

15

60

01

Học thuyết Marc – Lênin về hình thái kinh tế xã hội và sự vận dụng của Đảng ta

05

 

05

02

Học thuyết Marc – Lênin về giá trị thặng dư và sự vận dụng vào xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta

05

 

05

03

Học thuyết Marc – Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và dự vận dụng của Đảng ta

05

 

05

04

Thời đại hiện nay và sự vận dụng của Đảng ta

05

 

05

05

Xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ta

05

 

05

06

Tư tưởng Hồ Chí Minh - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

05

 

05

07

Về chế độ sở hữu và vai trò của nền kinh tế nhà nước trong thời kù quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

05

 

05

08

Phát triển nền kinh tế thị trường đình hướng xã hội chủ nghĩa

05

 

05

09

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay

05

 

05

 

Thảo luận, kiểm tra

 

15

15

 

Phần II: Quản lý hành chính nhà nước

125

20

145

10

Tổng quát về hệ thống chính trị (Chế độ chính trị theo Hiến pháp, hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị )

05

 

05

11

Những vấn đề cơ bản về  tổ chức quyền  lực nhà nước theo hướng nhà nước  pháp quyền

10

 

101

12

Pháp luật và kỹ thuật ban hành văn  bản quy phạm pháp luật (Quan niệm chung về pháp luật và ban hành văn bản quy phạm pháp luật)

10

 

10

13

Hành chính Nhà nước và cải cách hành chính Nhà nước (Khái quát tổ chức bộ máy; năng lực chính sách của hệ thống hành chính nhà nước; kiểm sát đối với hành chính; cải cách hành chính)

20

 

20

14

Công cụ, công chức

10

 

10

15

Kỹ năng tổ chức và điều hành công sở

05

 

05

16

Quản lý nhà nước về kinh tế

10

 

10

17

Quản lý nhà nước về tài chính tìên tệ

10

 

10

18

Quản lý nhà nước các vấn đề xã hội và phát triển nguồn nhân lực

10

 

10

19

Quản lý nhà nước về văn hoá , giáo dục, Y tế

10

 

10

20

Quản lý nhà nước về Dân tộc và Tôn giáo

10

 

10

21

Quản lý nhà nước về an ninh và quốc phòng

10

 

10

22

Công tác dân vận trong quản lý nhà nước

05

 

05

 

Thảo luận, kiểm tra

 

20

20

 

Phần III: hiện đại hoá hành chính

25

 

25

23

Kinh tế tri thức

10

 

10

24

Chính phủ điện tử

15

 

15

 

Phần IV: Xây dựng và đánh giá dự án

50

 

50

25

Xây dựng và đánh giá dự án

15

 

15

 

Viết dự án và bảo vệ dự án

35

 

35

 

Tổng cộng

245

35

280

 

 

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN

HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

 (Đã ký)

TS. Nguyễn Ngọc Hiến