`
Bỏ qua liên kết điều hướng
GIỚI THIỆU
CƠ CẤU TỔ CHỨC
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN
LIÊN HỆ
HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HÀNH CHÍNH HỆ CHÍNH QUY
CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÀNH CHÍNH HỆ CHÍNH QUY
GIÁO DỤC THỂ CHẤT SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÀNH CHÍNH HỆ CHÍNH QUY
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÀNH CHÍNH HỆ CHÍNH QUY
CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HÀNH CHÍNH HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC
TIN TỨC
Thông báo nhận hồ sơ ĐKDT tuyển sinh ĐHHC hệ chính quy năm 2014
TUYỂN SINH
QUY CHẾ ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
MẪU VĂN BẢN
LỊCH TUẦN
BAN ĐÀO TẠO 
 

 

 
   

* THÀNH LẬP: Tiền thân của Ban Đào tạo là Ban Giáo vụ, sau chuyển thành Ban Đào tạo, Bồi dưỡng. Ngày 10/10/2002, Giám đốc Học viện ban hành Quyết định số 658/QĐ-HCQG-TCCB đổi tên Ban Đào tạo, Bồi dưỡng thành Ban Đào tạo thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, kể từ ngày 15/10/2002.

 

* CHC NĂNG, NHIM V

- Ban Đào tạo là đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc quản lý công tác đào tạo cử nhân Hành chính hệ chính quy; cử nhân Hành chính hệ vừa làm vừa học; cử nhân hành chính văn bằng 2; quản lý và giảng dạy thể chất, quốc phòng và công tác chính trị cho sinh viên chính quy. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

 

* CƠ CU T CHC - NHÂN S

- Tổng số cán bộ, chuyên viên: 48 người, trong đó có 01 Tiến sĩ, 26 Thạc sĩ, 21 Cử nhân.

 

Q. Trưởng Ban Đào tạo:

ThS. Bùi Huy Tùng

 

Phó Trưởng Ban Đào tạo:

ThS. Phạm Thị Lợi

 

Phó Trưởng Ban Đào tạo:

TS. Lê Hồng Yến

Phó Trưởng Ban Đào tạo:

ThS. Nguyễn Toàn Thắng

- Ban Đào tạo có 03 phòng chức năng: Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Đào tạo tại chức, Phòng Giáo dục Thể chất, Chính trị và Quản lý sinh viên.

+ Phòng Đào tạo Đại học có chức năng tổ chức tuyển sinh, quản lý đào tạo và quản lý chương trình đào tạo Đại học Hành chính hệ chính quy, Đại học Hành chính cấp bằng thứ hai.

 

Trưởng Phòng Đào tạo Đại học:

ThS. Phan Thị Thanh Hương

 

Điện thoại: 043.8343490

 

Phó Trưởng phòng:

ThS. Lý Thị Kim Bình

Điện thoại: 043.7735611

+ Phòng Giáo dục Thể chất, Chính trị và Quản lý sinh viên có chức năng quản lý công tác Giáo dục Thể chất, Chính trị, Quản lý sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, theo dõi khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên.

 

Trưởng Phòng GDTC-CT và QLSV:

ThS. Bùi Thị Tư

 

Điện thoại: 043.7734514

 

+ Phòng Đào tạo tại chức có chức năng tổ chức tuyển sinh, quản lý đào tạo và quản lý chương trình đào tạo Đại học Hành chính hình thức vừa làm vừa học.

 

Trưởng Phòng Đào tạo tại chức:

ThS. Phùng Văn Hiền

 

Điện thoại: 043.7734062

 

 

Phó Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Nghĩa Hiệp

 

Điện thoại: 043.7734807

 

 

 

* CÁC HOT ĐỘNG CH YU

- Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện tổ chức các đợt thi tuyển sinh quốc gia ĐHHC đảm bảo hiệu quả, an toàn và đúng Quy chế.

- Tham mưu giúp Giám đốc Học viện và phối hợp với các Khoa chuyên môn xây dựng chương trình đào tạo ĐHHC các chuyên ngành, chương trình đào tạo ĐHHC văn bằng 2, hình thức vừa làm vừa học.

- Quản lý đào tạo các khóa đào tạo Đại học hệ chính quy, Đại học văn bằng hai, hình thức vừa làm vừa học.

- Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện quản lý chương trình, theo dõi việc thực hiện nội dung đào tạo Đại học Hành chính.

- Giải quyết công việc chuyên môn trong quan hệ phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công.

 * THÀNH TÍCH TIÊU BIU

- Từ khi thành lập đến nay, Ban Đào tạo luôn đạt danh hiệu đơn vị lao động tiên tiến hoặc suất xắc.

- Nhiều cán bộ có thành tích cao trong công tác đạt danh hiệu lao động tiên tiến và chiến sĩ thi đua các cấp. Tập thể đơn vị được Giám đốc Học viện, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen.

- Hoàn thành và được xếp loại xuất sắc nhiều đề tài khoa học cấp Bộ, cấp Học viện.