`
Bỏ qua liên kết điều hướng
GIỚI THIỆU
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
Ch­ức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Tin học - Thư viện
CƠ CẤU TỔ CHỨC
TIN HOẠT ĐỘNG
THÔNG BÁO
Giới thiệu sách mới
Ch­ức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Tin học - Thư viện 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Theo Quyết định số 870/QĐ/HCQG-TCCB, ngày 02-12-2002 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TƯ LIỆU - XUẤT BẢN

I. Chức năng, nhiệm vụ của phòng tư liệu-xuất bản.

Điều 1: Phòng Tư liệu - Xuất bản là đơn vị thuộc Trung tâm Tư liệu - Thư viện và xuất bản Học viện Hành chính Quốc gia, có chức năng thực hiện công tác tư liệu hành chính; tổ chức biên tập, đánh máy, in, lưu bản nội bộ và phát hành giáo trình, tài liệu học tập, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và sinh viên của Học viện.

Điều 2: Phòng Tư liệu - Xuất bản có các nhiệm vụ dưới đây:

Về công tác tư liệu hành chính:

1- Sưu tầm các nguồn tài liệu có nội dung về lĩnh vực hành chính và các vấn đề liên quan của các viện, trường, cơ quan thông tin-tư liệu trong nước và ngoài nước; tổ chức biên soạn, biên dịch, giới thiệu toàn văn hoặc tổng thuật những tài liệu, tác phẩm quan trọng theo quyết định của Giám đốc Học viện, phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện.

2- Sưu tầm, chỉnh lý, bảo tồn các tài liệu, hiện vật về quá trình xây dựng và phát triển của Học viện; tổ chức phòng truyền thống, bảo quản, trưng bày và giới thiệu tư liệu khi cần thiết.

3- Biên soạn và phát hành Tập tin tư liệu hành chính, giới thiệu toàn văn hoặc tóm lược những thông tin quan trọng cập nhật về lĩnh vực quản lý nhà nước; cải cách hành chính; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và các vấn đề liên quan. Ra các ấn phẩm theo từng chuyên đề, trên cơ sở khai thác các luận án, luận văn đại học, thạc sĩ, tiến sĩ hành chính do Học viện đào tạo hoặc cử đi đào tạo ở nước ngoài và trong các tiểu luận cuối khóa của học viên các lớp bồi dưỡng chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính và chuyên viên do Học viện mở, phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện.

4- Cập nhật và biên soạn Thư mục tư liệu hành chính, giới thiệu danh mục các tài liệu, sách, tạp chí, các luận án đại học, thạc sĩ, tiến sĩ hành chính, công trình nghiên cứu khoa học, kỷ yếu hội thảo về lĩnh vực hành chính và những vấn đề liên quan, phục vụ việc tra cứu chính xác và nhanh chóng.

5- Khái thác thông tin, tư liệu trên mạng Internet về lĩnh vực hành chính và những vấn đề liên quan, biên soạn và in thành tài liệu tham khảo, phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện.

6- Giới thiệu tư liệu bằng các hình thức thông tin chuyên đề, thông báo nội bộ; tổ chức nói chuyện, vào mạng máy tính trên cơ sở kế hoạch được Giám đốc Học viện phân công.

7- Hợp tác, trao đổi thông tin tư liệu với các cơ quan Thông tin-Tư liệu trong nước và ngoài nước theo quyết định của Giám đốc Học viện.

8- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao. 

Về công tác in, xuất bản và phát hành giáo trình của Học viện:

1- Tổ chức biên tập tài liệu, giáo trình phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập của cán bộ, học vienen, sinh viên theo quyết định của Giám đốc Học viện.

2- Thực hiện việc đánh máy và chế bản can in bản thảo cuối cùng giáo trình, tài liệu học tập do các Khoa biên soạn, đã được Lãnh đạo Học viện duyệt cho in hoặc xuất bản nội bộ.

3- Tổ chức in, xuất bản giáo trình, tài liệu học tập, tham khảo của Học viện bằng các hình thức tự in, thuê in, hoặc thông qua nhà xuất bản để in theo quyết định của Giám đốc Học viện.

4- Tổ chức kho sách, bảo quản và phát hành giáo trình, tài liệu cấp cho các lớp do Học viện mở và các trường tỉnh, thành, bộ, ngành.

5- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

 

II. Tổ chức và biên chế của Phòng Tư liệu - Xuất bản.

Điều 3: Phòng Tư liệu - Xuất bản được bố trí cán bộ, công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Trưởng phòng sắp xếp, phân công công tác cho cán bộ,công chức trong phòng theo đúng qui chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tư liệu - Thư viện và xuất bản, sau khi có ý kiến của Giám đốc Trung tâm.

Điều 4: Điều hành công tác của Phòng Tư liệu - Xuất bản là Trưởng phòng, Trưởng phòng chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc Trung tâm về các mặt hoạt động công tác của phòng. Giúp việc Trưởng phòng Tư liệu - Xuất bản có Phó Trưởng phòng, do Trưởng phòng phân công công tác, được thay mặt Trưởng phòng giải quyết công việc khi Trưởng phòng đi vắng và chịu trách nhiệm về những việc đã giải quyết, sau đó báo cáo lại với Trưởng phòng.

Điều 5: Trưởng phòng Tư liệu - Xuất bản có nhiệm vụ và quyền hạn dưới đây:

1- Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về các mặt công tác của phòng theo các quy định tại quy chế này.

2- Xây dựng chương trình kế hoạch và biện pháp công tác của phòng hàng tuầng, tháng, quý, năm và tổ chức thực hiện sau khi được Giám đốc Trung tâm duyệt.

3- Theo dõi, kiểm tra công việc của cán bộ, công chức cấp dưới. Nhận xét, đánh giá công tác và điều chỉnh, sắp xếp lại công tác thích hợp cho từng cán bộ, công chức, bảo đảm để cán bộ, công chức phát huy tốt trách nhiệm được giao.

4- Thực hiện một số công tác khác do Giám đốc Trung tâm giao.

 

III. Quan hệ công tác của Phòng Tư liệu - Xuất bản.

Điều 6: Quan hệ công tác của Phòng Tư liệu - Xuất bản được quy định như sau:

1- Cán bộ, công chức của Phòng Tư liệu - xuất bản có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Pháp luật của Nhà nước, Pháp lệnh cán bộ, công chức và những nội quy, quy định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và của Giám đốc Trung tâm.

2- Trưởng, Phó phòng phải thực hiện đúng chức trách và quyền hạn được giao; khi phân công nhiệm vụ cho cấp dưới, phải hướng dẫn và nêu rõ những yêu cầu cụ thể về công việc và tạo điều kiện thuận lợi để họ hoàn thành nhiệm vụ.

3- Cán bộ và công chức trong phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng, Phó phòng về việc thực hiện nghiêm túc quy chế, quy trình nghiệp vụ, chương trình công tác và các quy định khác có liên quan; chủ động hợp tác với đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4- Cán bộ và công chức trong phòng phải nêu cao tinh thần và thái độ phục vụ tận tình, thực hiện phong cách làm việc nghiêm túc, giao tiếp văn minh, lịch sự.

5- Thực hiện chế độ họp, giao ban và báo cáo theo quy định. Sơ kết công tác quý, 6 tháng, tổng kết năm, thực hiện theo quy định chung của Học viện.

6- Phòng Tư liệu - Xuất bản được bố trí điều kiện và trang bị phương tiện làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với điều kiện của Học viện.

7- Được Lãnh đạo Học viện cử cán bộ của Phòng Tư liệu - Xuất bản đi dự các cuộc hội nghị, hội thảo về lĩnh vực hành chính do Học viện hoặc các cơ quan khác tổ chức.

8- Cán bộ, công chức Phòng Tư liệu - Xuất bản được hưởng các chế độ, chính sách về công tác biên soạn, biên dịch, in và phát hành theo chế độ hiện hành và Học viện quy định.

9- Cán bộ, công chức thực hiện tốt quy chế, chức trách, được khen thưởng; cán bộ, công chức thực hiện không tốt bị xử lý kỷ luật theo pháp luật hiện hành và qui định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

 

IV. Điều khoản thi hành.

Điều 7: Việc bổ sung, sửa đổi các điều khoản quy định trong Quy chế này do Trưởng phòng đề nghị, Giám đốc Trung tâm trình Giám đốc Học viện quyết định.

 

                                                                               GIÁM ĐỐC

                                                            HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

 

                

                                                                                 (Đã ký)

 

                                                                    

                                                                      TS. Nguyễn Ngọc Hiến

 

 

 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN

I. Chức năng, nhiệm vụ của Thư viện.

Điều 1: Thư viện là đơn vị thuộc Trung tâm Tư liệu - Thư viện và Xuất bản Học viện Hành chính Quốc gia, có chức năng thực hiện nghiệp vụ công tác Thư viện, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

Điều 2: Thư viện có các nhiệm vụ dưới đây:

(Đã cụ thể hóa theo các nhiệm vụ trong Pháp lệnh Thư viện):

1- Đáp ứng yêu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc trong việc sử dụng vốn tài liệu thư viện và tham gia các hoạt động do thư viện tổ chức, quản lý các phòng đọc (phòng đọc phổ thông, phòng đọc chuyên đề, phòng đọc kỹ thuật nối mạng Internet, xem đĩa CD-ROM) và các phòng mượn (phòng mượn sách, phòng mượn giáo trình). Tổ chức phục vụ bạn đọc, xây dựng nội quy, quy chế và những hướng dẫn chi tiết về hoạt động và phương thức phục vụ của thư viện.

2- Thu thập, bổ sung và xử lý nghiệp vụ vốn tài liệu bằng hình thức mua, trao đổi, nhận biếu tặng; thu nhận các xuất bản phẩm đứng tên Học viện theo chế độ nộp lưu chiểu. Bảo quản vốn tài liệu và thanh lọc ra khỏi khho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy chế của thư viện.

3- Thu nhận các luận án, luận văn và báo cáo tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ hành chính và các chuyên ngành khác do Học viện đào tạo hoặc cử đi đào tạo trong nước và ngoài nước; tiểu luận cuối khóa của học viên các lớp bồi dưỡng chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính và chuyên viên do Học viện mở; kỷ yếu hội thảo, các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp Nhà nước về kfhao học hành chính, quản lý nhà nước và những vấn đề liên quan, đã được Nhà nước hoặc Học viện nghiệm thu, phân loại và xử lý kỹ thuật, bảo quản phục vụ tại Phòng đọc chuyên đề của thư viện Học viện.

4- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, giới thiệu vốn tài liệu thư viện, tham gia xây dựng và hình thành thói quen đọc sách, báo trong cán bộ, công chức, học viên và sinh viên tại Học viện. Thông báo danh mục sách bổ sung thường kỳ, các bài tổng luận hoặc các bài tóm tắt những tài liệu quan trọng về khoa học hành chính và quản lý nhà nước, phục vụ kịp thời công tác nghiên cứu và giảng dạy.

5- Xử lý thông tin, biên soạn thư mục thư viện và các bài tổng luận theo chuyên đề, phục vụ công tác nghiên cứu giảng dạy.

6- Thực hiện sự liên thông giữa các Trung tâm thông tin - tư liệu và Thư viện trong nước, tham gia hoạt động Hội liên hiệp Thư viện các Trường Đại học khu vực Hà Nội và liên hiệp thư viện quốc tế khi có điều kiện; hợp tác, trao đổi tài liệu với Thư viện nước ngoài theo quy định của Chính phủ và quyết định của Giám đốc Học viện.

7- Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến vào công tác thư viện, từng bước hiện đại hóa thư viện, triển khai công tác tin học hóa thư viện, cập nhật kịp thời và đầy đủ dữ liệu vào máy theo chương trình phần mềm chuẩn chuyên ngành thư viện CDS-ISIS, phục vụ việc tra cứu thư mục trên máy; vào mạng liên thư viện và nối mạng Internet, bảo đảm thuận tiện trong việc khai thác thông tin.

8- Tổ chức các dịch vụ thư viện như sưu tầm, tìm chọn và cung cấp thông tin, tư liệu theo yêu cầu, photo tài liệu v.v... theo quy định của Pháp lệnh Thư viện và quyết định của Giám đốc Học viện.

9- Tiếp nhận tài trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhận trong và ngoài nước cho Thư viện. Bảo quản cơ sở vật chất, kỹ thuật và tài sản khác của thư viện theo quy định của Nhà nước.

10-  Lập dự toán kinh phí thư viện hàng năm; tổ chức thực hiện sau khi được duyệt và định kỳ báo cáo kết quả.

11- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

II- Tổ chức và biên chế của thư viện.

Điều 3: Thư viện được bố trí cán bộ, công chức phù hợp với nhiệm vụ được giao. Chủ nhiệm sắp xếp, phân công công tác cho cán bộ, công chức trong phòng theo đúng qui chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tư liệu - Thư viện và xuất bản, sau khi có ý kiến của Giám đốc Trung tâm.

Điều 4: Điều hành công tác của thư viện là Chủ nhiệm, Chủ nhiệm chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc Trung tâm về các mặt hoạt động công tác của Thư viện. Giúp việc Chủ nhiệm thư viện có Phó Chủ nhiệm, do Chủ nhiệm phân công công tác, được thay mặt Chủ nhiệm giải quyết công việc khi Chủ nhiệm đi vắng và chịu trách nhiệm về những việc đã giải quyết, sau đó báo cáo lại với Chủ nhiệm.

Điều 5: Chủ nhiệm thư viện có nhiệm vụ và quyền hạn dưới đây:

1- Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về các mặt công tác của thư viện theo quy định tại quy chế này.

2- Xây dựng chương trình kế hoạc và biện pháp công tác của Thư viện hàng tuần, tháng, quý, năm và tổ chức thực hiện sau khi được Giám đốc Trung tâm duyệt.

3- Theo dõi, kiểm tra công việc của cán bộ, công chức cấp dưới. Nhận xét, đánh giá công tác và điều chỉnh, sắp xếp lại công tác thích hợp cho từng cán bộ, công chức, bảo đảm để cán bộ, công chức phát huy tốt trách nhiệm được giao.

4- Thực hiện một số công tác khác do Giám đốc Trung tâm giao.

III- Quan hệ công tác của thư viện.

Điều 6: Quan hệ công tác của Thư viện được quy định như sau:

1- Cán bộ, công chức của Thư viện có trách nhiệm thực hiện ngheiem túc Pháp luật của Nhà nước, Pháp lệnh cán bộ, công chức và những nội quy, quy định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và của Giám đốc Trung tâm.

2- Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm thư viện phải thực hiện đúng chức trách và quyền hạn được giao; khi phân công nhiệm vụ cho cấp dưới phải hướng dẫn và nêu rõ những yêu cầu cụ thể về công việc và tạo điều kiện thuận lợi để họ hoàn thành nhiệm vụ.

3- Cán bộ, công chức trong thư viện chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm về việc thực hiện nghiêm túc quy chế, quy trình nghiệp vụ, chương trình công tác và các quy định khác có liên quan; chủ động hợp tác với đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ; đề xuất các sáng kiến cải tiến lề lối làm việc nhằm đem lại hiệu suất phục vụ cao.

4- Cán bộ, công chức trong thư viện phải nêu cao tinh thần và thái độ phục vụ tận tình, thực hiện phong cách làm việc nghiêm túc, giao tiếp văn minh lịch sự.

5- Thực hiện chế độ họp, giao ban và báo cáo theo quy định. Sơ kết công tác quý, 6 tháng, tổng kết năm, thực hiện theo quy định chung của Học viện.

6- Thư viện được bố trí điều kiện và trang bị phương tiện làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với điều kiện của Học viện.

7- Được Lãnh đạo Học viện cử cán bộ của Thư viện đi dự các cuộc hội nghị, hội thảo về lĩnh vực hành chính do Học viện hoặc các cơ quan khác tổ chức.

8- Cán bộ, công chức Thư viện được hưởng các chế độ, chính sách khi thực hiện các dịch vụ thư viện, làm ngoài giờ và trong môi trường độc hại theo chế độ hiện hành và Học viện quy định.

9- Cán bộ, công chức thực hiện tốt quy chế, chức trách, được khen thưởng; cán bộ, công chức thực hiện không tốt bị xử lý kỷ luật theo pháp luật hiện hành và qui định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

 

IV. Điều khoản thi hành.

Điều 7: Việc bổ sung, sửa đổi các điều khoản quy định trong Quy chế này do Chủ nhiệm thư viện đề nghị, Giám đốc Trung tâm trình Giám đốc Học viện quyết định.

 

                                                                               GIÁM ĐỐC

                                                            HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

 

                

                                                                                 (Đã ký)

 

                                                                    

                                                                      TS. Nguyễn Ngọc Hiến