`
Học viện Hành chính cơ sở tại TP.HCM  
 

 

VĂN PHÒNG

CƠ CẤU TỔ CHỨC - NHÂN SỰ

Tổng số cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng: 62 người

- Phó Chánh Văn phòng                      : Trương Ngọc Sinh

- Các trưởng, phó phòng:

+ Phòng Hành chính - Tổ chức, phòng Y tế:  Phụ trách         : Trương Ngọc Sinh

+ Phòng Quản trị:                                Trưởng phòng             : Dương Hoà Bắc

+ Phòng Tài vụ - Kế toán:                   Trưởng phòng             : Mai Ngọc Sơn                                              

+ Phòng Hỗ trợ đào tạo:                     Trưởng phòng             : Mai Văn Kính

                                                            Phó Trưởng phòng     : Trần Thị Xuyên

Ngoài các phòng chức năng nói trên, Văn phòng còn có Câu lạc bộ Văn hoá - Thể dục - Thể thao. Ban  Chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm các đồng chí: Dương Hoà Bắc, Hoàng Đình Vĩnh, Mai Ngọc Sơn, Mai Hữu Bốn, Trần Hoàng Phong.

Điện thoại: (08) 38.653434; 38.656.054; 38.653435; 38.656059; 38.628056

 

THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

Tập thể:

- Năm 2005, Phòng Hành chính - Tổ chức; Phòng Quản trị và Phòng Hỗ trợ đào tạo đạt danh hiệu: Tập thể Lao động tiên tiến

- Năm 2006, Phòng Hành chính - Tổ chức được tặng Bằng khen: Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phòng Quản trị và Phòng Y tế đạt danh hiệu: Tập thể Lao động tiên tiến

- Năm 2007, Phòng Hành chính - Tổ chức được tặng Bằng khen: Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phòng Tài vụ - Kế toán; Phòng Quản trị và Phòng Y tế đạt danh hiệu: Tập thể Lao động tiên tiến

Cá nhân:

Hầu hết cán bộ, viên chức đều đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trong nhiều năm. Một số đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; được tặng thưởng Bằng khen, Giấy khen của Bộ Nội vụ, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; nhiều đồng chí được tặng Huy chương, Kỉ niệm chương vì sự nghiệp  Giáo dục.

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Học viện về các mặt công tác liên quan đến đào tạo và quản lý đào tạo tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh của Học viện;

- Phòng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Học viện, của Phó Giám đốc Học viện thường trực tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh theo ủy quyền của Giám đốc Học viện về tổ chức bộ máy, nhân sự và hoạt động; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn của các khoa, ban quản lý đào tạo của Học viện;

- Tổ chức thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Giám đốc Học viện về công tác đào tạo tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo trong phạm vi được phân công; phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo đối với các lớp chưa được phân cấp cho cơ sở TP. Hồ Chí Minh theo sự chỉ đạo của Giám đốc Học viện

- Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, quản lý, kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý đào tạo. Báo cáo kịp thời, đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý đào tạo;

- Thống kế, lập biểu, kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách trong đào tạo và quản lý đào tạo theo quy định;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tập hợp, báo cáo, kiến nghị các vấn đề về hoàn thiện chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo và kiện toàn công tác quản lý đào tạo trình Giám đốc Học viện xem xét.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC - NHÂN SỰ

Tổng số cán bộ, viên chức: 9 người, trong đó có 1 tiến sĩ và 8 cử nhân.

- Trưởng phòng                                  : TS Huỳnh Văn Thới

Phòng Đào tạo gồm 2 bộ phận:

- Bộ phận Kế hoạch tổng hợp

- Bộ phận quản lý các lớp gồm 3 tổ:

+ Tổ Đại học hành chính hệ chính quy

+ Tổ Đại học hành chính hình thức vừa học vừa làm

+ Tổ Trung cấp hành chính.

Điện thoại: (08) 38.633606; 38.653383

 

THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

- Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc

- Cá nhân: Hầu hết các cá nhân đều đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Một số cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; được tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện.

 

TỔ CHUYÊN QUẢN SAU ĐẠI HỌC

 

THÀNH LẬP: Tháng 10 năm 2005.

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Tổ chuyên quản Sau đại học là đơn vị cấp phòng thuộc Ban Giám đốc Học viện, chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Khoa Sau đại học Học viện Hành chính, có nhiệm vụ:

- Quản lý học tập của các lớp chuyển đổi để thi cao học quản lý hành chính công; các lớp cao học quản lý hành chính công; các lớp phương pháp sư phạm hiện đại mở tại TP. Hồ Chí Minh.

- Phối hợp với Khoa Sau đại học tổ chức tuyển sinh sau đại học tại TP. Hồ Chí Minh.

- Phối hợp với Viện Nghiên cứu khoa học hành chính quản lý nghiên cứu khoa học tại cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh.

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Học viện giao.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC - NHÂN SỰ

+ Tổng số cán bộ, viên chức: 3 người; trong đó có 2 tiến sĩ và 1 thạc sĩ.

- Tổ trưởng                             : TS Đỗ Thị Ngọc Lan

- Tổ phó                                  : ThS Mai Hữu Bốn

Điện thoại: (08) 38.623148; 38.631035