`
Bỏ qua liên kết điều hướng
Biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu
Xuất bản tạp chí Quản lý nhà nước
Hoạt động thư viện
Hộp thư góp ý
Hoạt động Biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu  
Học viện Hành chínḥ > Trang chính > CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC > Biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu
 

Để vươn lên trở thành một trung tâm đào tạo hiện đại tầm cỡ khu vực, nhiều năm nay, Học viện đã tập trung các nguồn lực xây dựng và hoàn thiện được một hệ thống giáo trình, tài liệu tương đối hoàn chỉnh và đồng bộ. Trong công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước, đã có 8 chương trình được hoàn thiện: chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức cao cấp; bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính; bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên; chương trình đào tạo cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành quản lý nhà nước; chương trình đào tạo trung cấp hành chính.


Đến nay, Học viện đã xuất bản những ấn phẩm cơ bản sau:
- 20 giáo trình đào tạo trung cấp hành chính (gồm 3 tập), đang biên tập, xuất bản lại.
- 5 tập giáo trình dùng cho các lớp trung học chính trị.
- 34 tập giáo trình đào tạo đại học hành chính.
- 12 giáo trình chuyển đổi kiến thức hành chính.
- Giáo trình đào tạo cao học và nghiên cứu sinh hành chính.
- Tạp chí Quản lý nhà nước - Tạp chí khoa học chuyên ngành về hành chính và quản lý nhà nước, xuất bản 1 tháng/1 kì, phát hành rộng rãi trên toàn quốc.
- Thông tin khoa học hành chính do Viện Nghiên cứu khoa học hành chính ấn hành, phát hành 12 số/năm đến các bộ, ngành trung ương; Sở Nội vụ, Ban Cải cách hành chính, trường chính trị, trường cán bộ các tỉnh, thành phố; các trung tâm chính trị cấp huyện.
Đồng thời, Học viện đã tổ chức biên soạn giáo trình bồi dưỡng chính quyền cơ sở, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã để cung cấp; chương trình bồi dưỡng chính quyền cơ sở cho các tỉnh Tây Nguyên để cung cấp và hướng dẫn cho các chương trình tỉnh, thành phố thực hiện.

Ngoài các tập giáo trình, Học viện còn biên soạn một hệ thống tài liệu tham khảo, bồi dưỡng chuyên đề phục vụ cho các đối tượng học viên với khối lượng hàng năm:
- Photocopy: 150.000 trang A4 + 50.000 trang A3
- Đóng quyển: 150 tập tài liệu các loại + Poly
- Công tác in điện tử: 250.000 trang A4 + 200.000 trang A3, sử dụng lượng bìa: 1.500 tờ; đóng quyển: 100 cuốn tài liệu các loại.
- Công tác nhập xuất giáo trình theo các chương trình đào tạo của Học viện:
- Tổng nhập Giáo trình các loại: 150.000 cuốn
- Tổng xuất Giáo trình các loại: 150.000 cuốn

Công tác bổ sung sách, báo, tạp chí:
Về báo, tạp chí cả năm mỗi tháng bổ sung riêng cho Thư viện:
57 đầu báo = 13.026 số, trong đó:  + 55 đầu báo tiếng Việt
      + 2 đầu báo tiếng Anh + Pháp
95 đầu tạp chí = 3136 số, trong đó: + 93 đầu báo tạp chí tiếng Việt
      + 2 đầu Tạp chí tiếng Anh
Sách, báo, tạp chí của BGĐ, các đơn vị trong Học viện
89 đầu báo, tạp chí
Về sách, tài liệu tham khảo trong năm qua bổ sung được:
1..279 đầu sách = 7.498 cuốn