`
Bỏ qua liên kết điều hướng
Thông báo chung
Hướng dẫn tổng kết và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2011-2012
Thông báo về việc bảo trì, sửa chữa thiết bị tin học, máy photocopy
Lịch hướng dẫn ôn thi cao học Hành chính công đợt 2 năm 2010 tại Hà Nội
Công văn số 492/HVHC-TCCB về việc Tổng kết phong trào thi đua và bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2010-2011
Lịch hướng dẫn ôn thi cao học chuyên ngành Hành chính công đợt 2 năm 2010 tại Hà Nội (Triết học và Hành chính học)
Thông báo về việc kết nối Internet không ổn định
Thông báo tuyển sinh
Thông báo nội bộ
Thông báo thường xuyên
Thông tin những điểm mới của luận án của nghiên cứu sinh Lê Hồng Tịnh
Thông báo về việc tiếp tục góp ý sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ
Trang thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Hồng Tịnh
Giới thiệu Chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng
Thông báo về việc tham dự Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam
Báo cáo Tổng kết Công đoàn khóa X (2008-2010) và Phương hướng công tác khóa XI (2011-2013) 
 
 

 

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM 

CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH

 


Số:    /HVHC-CĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày   tháng    năm 2011

 

        DỰ THẢO

                                               

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN KHÓA X (2008-2011)

PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC KHÓA XI (2011-2013)

 

Báo cáo gồm hai phần:

- Khái quát tình hình hoạt động Công đoàn Học viện Hành Chính khóa X

- Phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn khóa XI.

 

PHẦN THỨ NHẤT

KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH KHÓA X

 

     Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện khoá X được tiến hành vào tháng 11/2008, nhiệm kỳ 2,5 năm, hết nhiệm kỳ trong tháng 5/2011. Trong nhiệm kỳ qua, BCHCĐ đã quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Học viện, tổ chức các hoạt động và phong trào thiết thực, động viên đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Học viện. BCHCĐ khoá X gồm 15 đồng chí; trong đó học viện ở: 9 người; cơ sở TP. Hồ Chí Minh: 5 người cấu lãnh đạo gồm Chủ tịch, 03 phó chủ tịch, Ban Thường vụ gồm 05 người. Ngay sau Đại hội, BCHC§ đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, thành lập các Ban chuyên môn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên cụ thể, rõ ràng, kế thừa và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm hoạt động của các khóa trước, triển khai nhanh chóng các hoạt động của Công đoàn Học viện...

 

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Những thuận lợi, khó khăn tác động đến cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động công đoàn

     Thuận lợi:

     - Giữa 2 kỳ đại hội vừa qua, Công đoàn Học viện hoạt động trong điều kiện có nhiều thuận lợi. Trong bối cảnh chung, Học viện Hành chính và phong trào Công đoàn cả nước có nhiều hoạt động lớn. Công đoàn Viên chức Việt  Nam đã phát động nhiều phong trào thi đua như: Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 15 năm ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt  Nam, tổng kết 10 năm Cuộc vậndđộng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu"...Năm 2010, đất nước ta có nhiều sự kiện chính trị trọng đại: Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, 80 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp. Đây là những dịp quan trọng để Công đoàn Học viện tổ chức các hoạt động và phong trào thi đua lập thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Học viện Hành chính tiếp tục ổn định và phát triển vững chắc. Nhu cầu của xã hội về đào tạo nguồn nhân lực hành chính vẫn còn ở mức cao. Khối lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, quản lý đào tạo, bồi dưỡng do Học viện thực hiện luôn cao hơn nhiều so với điều kiện nhân lực và cơ sở vật chất hiện có. Trong bối cảnh đó, cán bộ, công chức, người lao động đã cố gắng nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện nền kinh tế, đời sống gặp còn nhiều khó khăn.

     - Công đoàn Học viện Hành chính có thế mạnh về số lượng và chất lượng, đội ngũ đoàn viên công đoàn trẻ, năng động và nhiệt tình trong các hoạt động. Nhiều đoàn viên công đoàn là các GS, PGS, TS, thạc sĩ, cử nhân, đã hoàn thành một khối lượng công việc chuyên môn rất lớn, góp phần khẳng định vị thế của Học viện trong hệ thống Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh nói riêng và trong quá trình cải cách hành chính nhà nước nói chung. Đoàn viên công đoàn ở các đơn vị tham mưu, hỗ trợ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, đóng góp sức mình vào sự nghiệp chung, đồng thời góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, công chức của toàn Học viện.

      - Đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp nhìn chung có trách nhiệm, có trình độ, nhiệt tình trong hoạt động công đoàn. Một yếu tố rất quan trọng để có được những kết quả hoạt động của công đoàn đó là sự đoàn kết, nhất trí của các đoàn viên công đoàn trong toàn Học viện.

     - Chủ trương đổi mới giáo dục, đào tạo của Đảng và Nhà nước tiếp tục được hiện thực hóa trong cuộc sống đã tạo tiền đề thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện.

     - Xu hướng hội nhập cũng đã tạo cơ hội cho Học viện tiếp cận với nhiều đối tác và mở rộng các hoạt động hợp tác đào tạo quốc tế.

     - Hoạt động của Công đoàn Học viện luôn được Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Học viện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, nguồn lực và kinh phí...

     Khó khăn:

     - Lao động hợp đồng nhiều là một trong những nguyên nhân dẫn đến tâm lý chưa thật sự yên tâm giảng dạy, công tác, cống hiến trong một bộ phận không nhỏ đoàn viên.

     - Công tác xây dựng định mức lao động, mô tả công việc tiến hành chậm nên lúng túng trong đánh giá thành tích và hưởng thụ, dẫn đến tình trạng cào bằng, chưa động viên được người lao động.

     - Chính sách của Nhà nước đối với đơn vị có thu chưa đồng bộ, dẫn đến nhiều khó khăn, thiệt thòi cho các đơn vị như Học viện.

     - Đời sống kinh tế, xã hội nước ta những năm qua có nhiều biến động, đặc biệt  sự tăng giá sinh hoạt, tăng các chi phí đầu vào, trong khi nguồn thu không đáp ứng kịp là yếu tố tác động không nhỏ đến đời sống đoàn viên cũng như chất lượng thực hiện nhiệm vụ của công đoàn viên.

2. Tình hình tổ chức công đoàn.

     Tính đến 30-4-2011, Công đoàn Học viện Hành chính có 712 đoàn viên, trong đó trên 60% là nữ; có 01 Công đoàn cơ sở trực thuộc tại TP. Hồ Chí Minh (gồm 15 tổ công đoàn với 158 CĐV); 22 tổ công đoàn tại Học viện trung tâm với 523 đoàn viên; 1 tổ công đoàn Phân viện Tây Nguyên với 15 đoàn viên; 1 tổ công đoàn Phân viện Huế với 16 đoàn viên.

     Các tổ công đoàn đều có tổ trưởng, tổ phó, hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao.

 

II. HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

     Kết quả hoạt động của Công đoàn Học viện Hành chính được thể hiện trên các khía cạnh chủ yếu sau:

1. Công tác chính trị, tư tưởng và tuyên giáo.

     - Bám sát sự chỉ đạo về công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Công đoàn cấp trên và của Đảng uỷ Học viện, BCHCĐ đã phối hợp chặt chẽ với Đảng uỷ và Ban Tổ chức - Cán bộ Học viện trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn tìm hiểu, học tập chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phổ biến nhanh chóng, kịp thời các chủ trương, văn bản của Công đoàn cấp trên.  

     - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn như Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2; Ngày 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5; kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Học viện Hành chính 29/5.

     - Hàng năm, BCHCĐ đã tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn và nữ công (tại Hải Phòng năm 2009, Huế - Đà Nẵng năm 2010). Đây là dịp để cán bộ công đoàn, nữ công bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động.

     - Vận động đoàn viên tích cực tham gia xây dựng văn hóa công sở.

     - BCHCĐ đã sao gửi, có văn bản hướng dẫn trong việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai đến công đoàn cơ sở, phổ biến đến đoàn viên để thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Viên chức Việt Nam; triển khai Nghị quyết 01 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; tổ chức tháng cao điểm vì người nghèo; hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; vận động người Việt Nam dùng hàng Việt Nam; ủng hộ đồng bào lũ lụt qua cổng thông tin điện tử; triển khai tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS; vận động đoàn viên tham gia Tháng an toàn giao thông, triển khai cuộc vận động sáng tác viết về đề tài công nhân và công đoàn (2010-2014), (các tổ công đoàn đã tổ chức học tập, quán triệt; xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện các Nghị quyết này).

     - Được sự quan tâm của Đảng uỷ và Lãnh đạo Học viện, Công đoàn Học viện đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, phổ biến, động viên và thu hút CB, CC, VC và người lao động học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua trong CB,CC,VC, LĐ.

2.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

     Nỗ lực hoạt động chuyên môn của đoàn viên các bộ phận chức năng đã góp phần thực hiện khối lượng rất lớn nhiệm vụ chuyên môn, thể hiện qua các số liệu sau:

1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng:

     Công tác bồi dưỡng:

     - Khai giảng: 34 lớp chuyên viên; 174 lớp chuyên viên chính; 21 lớp chuyên viên cao cấp; 1 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ CHDCND Lào. Bế giảng: 08 lớp chuyên viên, 78 lớp chuyên viên chính, 09 lớp chuyên viên cao cấp và 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ CHDCND Lào; 02 lớp tiền công vụ 

     Công tác đào tạo:

* Đào tạo ĐHHC hệ chính quy: Tuyển sinh mới 3000 sinh viên khóa 10, Khóa 11

* Đào tạo ĐHHC hệ vừa làm, vừa học: Tổ chức thi tuyển sinh mới 58 lớp; thi tốt nghiệp 20 lớp. Đối với các lớp văn bằng 2: Tổ chức thi tốt nghiệp cho 11 lớp tại các tỉnh. Mở lớp chuyên ngành thanh tra K7-CQ16 liên kết với Thanh tra Chính phủ.

* Đào tạo sau đại học:

     - Quản lý các lớp cao học khóa 11,12,13,14,15 chuyên ngành Hành chính công, cao học khóa 2,3 chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại Hà Nội.

     - Tổ chức tuyển sinh sau đại học năm 2009, 2010.

     - Thông qua Hội đồng Khoa học đào tạo sau đại học về đăng ký tên đề tài, chấm chuyên đề cho nghiên cứu sinh và tổ chức bảo vệ luận văn cao học khóa 11,12, thông qua đề cương của khóa 13. Tổ chức khai giảng lớp Nghiên cứu sinh khóa 7, khóa 8.

     - Học viện đã soạn thảo và ban hành quy chế về đào tạo nghiên cứu sinh.

     - Tiếp tục các lớp Master Trainer (MT4 , 5); mở các lớp đào tạo trong khuôn khổ Đề án 165, triển khai Chương trình đào tạo Thạc sỹ Tài chính công với Đại học Tampere, Phần Lan trong khuôn khổ Đề án.

* Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp: 35 lớp năm 2009, 2010.

2. Công tác nghiên cứu khoa học

     Năm 2009 đã triển khai nghiên cứu 10 đề tài khoa học (trong đó: 4 đề tài từ nguồn kinh phí khoa học và 6 đề tài kinh phí trích từ nguồn thu của Học viện); năm 2010: 4 đề tài khoa học. Nghiệm thu chính thức 28 đề tài cấp bộ và cấp khoa, 12 chuyên đề khoa học của sinh viên ở miền Bắc và miền Nam; tổ chức 2 Hội thảo khoa học; 21 cuộc khảo sát tại địa phương theo chương trình, dự án trong và ngoài nước.

     - Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học 5 năm (2005-2009) của Học viện Hành chính và hội nghị Hội đồng khoa học Học viện; Hội thảo kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Hội thảo liên quan đến khoa học hành chính và tổng kết 10 năm cải cách hành chính; triển khai xây dựng, đổi mới chương trình đào tạo chuyên viên cao cấp tại Học viện theo hướng đáp ứng nhiều hơn yêu cầu của thực tiễn.

     - Công tác xây dựng chương trình và giáo trình được đẩy mạnh trong năm 2010 khi có rất nhiều hội nghị có liên quan để bàn về chủ đề này. Các khó khăn về kinh phí cũng như việc tổ chức lại Ban Thư ký xây dựng chương trình và giáo trình đã được từng bước tháo gỡ. Trong năm 2010, Hội thảo về đào tạo theo tín chỉ lần đầu tiên được tổ chức tại Học viện để từng bước tiếp cận đối với phương thức đào tạo này. 

3. Công tác hợp tác quốc tế.

     Đã tổ chức đón tiếp nhiều đoàn đại biểu đến thăm và làm việc tại Học viện Hành chính như: Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Đại học INHAN, Hàn Quốc; đoàn chuyên gia Trường Đại học Kinh tế và Luật Berlin sang thăm và ký Thỏa thuận hợp tác; đoàn Bộ Ngoại giao Thái Lan; Trung tâm Dự báo Kinh tế và Kinh doanh và Trường Kinh tế thuộc Đại học Thương mại Thái Lan; Học viện Hành chính Quốc gia Lal Bahadur Sastri Ấn Độ; đoàn đại học Yamaguchi, Nhật Bản; Đoàn trường Công vụ Sinh-ga-po; đoàn chuyên gia ENAP Québec Canada; đoàn Tham tán Văn hóa Chính trị, Đại sứ quán Ấn Độ; đoàn Viện công chức (CHLB. Đức); Giám đốc trường Hành chính quốc gia ENAP Québec Canada; Phó Giám đốc ĐH Tampere Phần Lan. Tổng cộng, năm 2009 có 12 đoàn ra và 45 đoàn vào, năm 2010 có 8 đoàn ra và 11 đoàn vào.

4. Công tác tổ chức cán bộ.

     Học viện đã từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy và cán bộ. Công tác tuyển dụng chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy định, được dư luận trong và ngoài Học viện đánh giá cao. Công tác quy hoạch cán bộ được quan tâm đúng mức. Chế độ với người lao động được đảm bảo. Cơ chế phân phối thu nhập đã thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ, được xây dựng theo quy định của Nhà nước.

     Ban Tổ chức cán bộ đã làm tốt chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Học viện quyết định các vấn đề đề bạt, bổ nhiệm, điều động, tuyển dụng cán bộ; thi đua khen thưởng và thực hiện các chế độ chính sách một cách kịp thời, chính xác, dân chủ, tạo được sự đồng thuận của đông đảo cán bộ công chức trong cơ quan. Tổ chức 2 đợt tuyển dụng viên chức theo quy định của pháp luật; tiếp nhận 14 sinh viên giỏi khóa VII cho các đơn vị nhằm tạo nguồn phát triển đội ngũ giảng viên.   

     Trong năm 2010, Học viện đã tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ nhất; hoàn thiện các thủ tục đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà Giáo ưu tú; thực hiện các thủ tục đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân các danh hiệu thi đua cấp bộ, Bằng khen của Chính phủ và Huân chương Lao động của Nhà nước.  

5. Công tác xuất bản Tạp chí, thông tin tư liệu.

     - Tạp chí Quản lý nhà nước được phát hành đều đặn với nội dung phong phú, sâu sắc; biên tập cẩn thận, công phu; trình bày trang nhã; từng bước khẳng định vị thể khoa học của mình. Hoạt động tích cực của Tạp chí đã có đóng góp quan trọng vào việc tuyên truyền, phổ biến khoa học hành chính và quản lý nhà nước; đồng thời góp phần to lớn vào công tác đào tạo sau đại học và công tác thi đua của Học viện. Bên cạnh công tác chuyên môn, cán bộ, biên tập viên của Tạp chí còn tích cực phát triển cộng tác viên; phối hợp với các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác phối hợp xuất bản, tuyên truyền, quản cáo, đem lại doanh thu cho Học viện.

     - Công tác thông tin, tư liệu và xuất bản đã được đẩy mạnh trong 2 năm qua. Nhập 271.300 cuốn sách và xuất 221.456 cuốn. Tổng in ấn, photo tài liệu phục vụ các lớp học, các phòng ban, đơn vị trong Học viện: 952691 trang; bổ sung và xử lý nghiệp vụ sách mới: 1959 đầu sách = 16.106 cuốn; xử lý nghiệp vụ giáo trình cử nhân cho sinh viên: 32 đầu sách = 17.000 cuốn; phục vụ giáo trình cử nhân 5 môn học = 25.000 cuốn; phục vụ phòng mượn sách tham khảo, giáo trình; Phòng đọc tài liệu tại chỗ; Phòng đọc báo, tạp chí trung bình từ 200 đến 250 lượt người mỗi ngày tại mỗi phòng.  

6. Công tác của các khoa.

     - Năm 2010, các khoa chuyên môn tiếp tục các hoạt động đổi mới nội dung chương trình và giáo trình. Hoạt động đào tạo và quản lý sinh viên chuyên ngành chính thức được triển khai. Bên cạnh đó, các hoạt động nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh, nhiều khoa tổ chức xuất bản nội san khoa học, tạo diễn đàn để trao đổi nghiên cứu và nâng cao năng lực chuyên môn.

     - Với việc triển khai đào tạo 4 chuyên ngành trong năm 2010, các Khoa đã tích cực phối hợp với đơn vị quản lý đào tạo để làm tốt công tác đào tạo và quản lý sinh viên chuyên ngành. Các hoạt động gặp gỡ sinh viên chuyên ngành các khóa 9, 10 và 11 đã lần lượt được tổ chức. Công tác đổi mới nội dung đào tạo chuyên ngành đã được chú ý để tạo cơ hội cho các sinh viên được cập nhật các kiến thức chuyên ngành và bồi dưỡng các kỹ năng phục vụ cho hoạt động hướng nghiệp. Trong năm 2010, các khoa cũng tích cực triển khai đúng kế hoạch các hoạt động nghiên cứu thực tế cho các giảng viên để bổ sung thêm kiến thức thực tiễn phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy. Bên cạnh đó, hoạt động nâng cao năng lực chuyên môn tiếp tục được duy trì, các khoa tạo cơ hội cho các giảng viên trẻ được đi học nâng cao nghiệp vụ như đào tạo sau đại học và các khóa bồi dưỡng ngắn hạn. Nhiều giảng viên đã tích cực tham gia các dự án và đề tài nghiên cứu, tham gia đấu thầu thành công các đề tài của Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

     - Theo thống kê, năm 2009, số giờ giảng trung bình của giảng viên  Học viện vượt 1,4 lần định mức. Đây là sự cố gắng rất lớn của cả Học viện, bao gồm của cả các đơn vị phối hợp trực tiếp.

7. Các công tác khác.

     - Công tác kiểm định và đánh giá chất lượng đào tạo: Học viện đã tích cực triển khai các hoạt động tự đánh giá chất lượng đào tạo theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công tác đề thi được tập trung đưa về một đầu mối để quản lý, từng bước đưa hoạt động này vào nề nếp.

     - Công tác ứng dụng công nghệ thông tin: Trong năm 2010, Học viện đã đẩy nhanh việc xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động. Trang web mới và phần mềm tác nghiệp đang được đưa vào thử nghiệm để tạo đột phá trong cách thức quản lý của Học viện. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu đang được triển khai.

     Nguyên nhân của những thành công: Đạt được những kết quả nêu trên trong điều kiện có nhiều khó khăn: địa bàn rộng, đối tượng đào tạo đa dạng, đời sống kinh tế không thuận lợi…, trước hết là do Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã quan tâm sâu sát đến các hoạt động và các đơn vị, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh; đảm bảo các nguyên tắc trong quản lý đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời, ở mỗi vị trí công tác đoàn viên đều năng động, nhiệt tình, có nhiều cố gắng, vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

     - Đội ngũ cán bộ công chức tiếp tục được bổ sung cho các đơn vị, chất lượng đang ngày một nâng lên. Công tác bổ nhiệm, đề bạt, quy hoạch cán bộ được tiến hành công khai, dân chủ.

     - Học viện đã bám sát nhu cầu của thực tiễn, có sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong việc mở lớp và có sự điều hành hợp lý để chống lãng phí và tạo điều kiện khuyến khích người lao động, đảm bảo nguồn thu trong điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn.

     - Các khoa có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, tổ chức các sinh hoạt học thuật, nâng cao chất lượng các hoạt dộng chuyên môn, đặc biệt là hoạt động nghiên cứu với sự ra đời định kỳ của các nội san khoa học.

     - Học viện đã tổ chức nhiều hội nghị đánh giá về công tác biên soạn chương trình, giáo trình, qua đó đã chỉ ra được những hạn chế, tồn tại và có sự điều chỉnh kịp thời.

     - Công tác xây dựng cơ sở vật chất đã từng bước được đầu tư mặc dù có nhiều khó khăn về kinh phí. Hoạt động thu học phí đã bắt đầu đi vào nề nếp với nhiều cuộc họp để chấn chỉnh công tác nợ đọng học phí.

     Một số hạn chế:

     - Cơ sở Học viện ở Hà Nội đã bắt đầu quá tải. Đó là những thách thức lớn cho năm 2011 và cả những năm sau. Phương án tự chủ và Quy chế chi tiêu nội bộ theo Nghị định 43 đã bộc lộ những điểm bất cập. Khó khăn rất lớn khi giá cả thị trường tăng nhanh, học phí và định mức chi tiêu cho người đi học không tăng hoặc tăng chậm. Trong khi đó, bản thân nguồn thu bị điều chỉnh bởi các quy định khác nhau như tái đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao đời sống người lao động, nâng cao điều kiện cho người học.

     - Lực lượng giáo viên cơ hữu của Học viện chưa đủ để đảm nhận khối lượng công việc như hiện nay, trên thực tế Học viện phải chi trả vượt giờ và trả công giáo viên mời ngoài lớn. Số lượng lớp mở nhiều trong bối cảnh các giảng viên và cán bộ phục vụ còn thiếu đã làm ảnh hưởng đến các hoạt động nghiên cứu cũng như nâng cao chất lượng giảng dạy.

     - Công tác nghiên cứu khoa học còn một số hạn chế khi chưa được đầu tư thời gian đủ mức do khối lượng giảng dạy lớn. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu và tham mưu liên quan đến lĩnh vực cải cách hành chính công còn chưa được phát huy khi Học viện có nhiều tiềm năng để thực hiện.

     - Công tác phối hợp đào tạo đang còn có nhiều bất cập. Học viện vẫn chưa ban hành được quy chế phối hợp đào tạo. Bên cạnh đó, công tác phối hợp về chuyên môn còn chưa được thể chế hóa dẫn tới hạn chế trong việc bố trí và phối hợp giữa các cơ sở. Các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vẫn còn chưa được triển khai mạnh mặc dù đang tiến hành thử nghiệm phần mềm tác nghiệp. Các hoạt động tiết kiệm chi và chống lãng phí điện, nước và văn phòng phẩm vẫn chưa được triển khai đồng bộ. Một số thủ tục hành chính còn chậm đổi mới, nhất là việc công khai các quy trình xử lý công việc.

2.2. Công tác thi đua, khen thưởng.       

     - Với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền, BCHCĐ, Ban Nữ công, Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ đã là nòng cốt để vận động đoàn viên tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

     - Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam. Ban Tổ chức cuộc thi đã chấm và trao 18 giải cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc với trị giá giải thưởng là 7,2 triệu đồng.

     -Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng bằng khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng 80 năm thành lập Công đoàn Việt Nam và 15 năm thành lập Công đoàn Viên chức  Việt Nam.

     - Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng bằng khen cho 05 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu"

     Trong năm học 2008-2009,Công đoàn Việt Nam tặng bằng khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân; 02 tập thể và 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 432 đoàn viên đạt danh hiệu công đoàn viên xuất sắc; 32 tổ đạt danh hiệu Tổ công đoàn Xuất sắc. Năm học 2009-2010, Công Đoàn viên chức Việt Nam tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 9 cá nhân; 01 tập thể và 03 cá nhân đề nghị bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 419 công đoàn viên đạt danh hiệu công đoàn viên xuất sắc; 28 tổ đạt danh hiệu Tổ công đoàn suất sắc.

     Nữ công năm học 2008-2009: 332 người đạt danh hiệu Phụ nữ hai giỏi, 30 Tổ Nữ công xuất sắc. Năm 2009-2010: 249 người đạt danh hiệu Phụ nữ hai giỏi; 19 Tổ đạt hanh hiệu Tổ Nữ công xuất sắc

     Khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức, triển khai các phong trào thi đua: các phong trào thi đua được tổ chức liên tục, thời gian cho một đợt ngắn, việc triển khai với 4 cơ sở tại Bắc, Trung, Nam và Tây Nguyên đòi hỏi phải chỉ đạo liên tục, thường xuyên và đòi hỏi cán bộ Công đoàn phải hết sức nhiệt tình mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ (trong khi 100% cán bộ công đoàn hoạt động kiêm nhiệm).

 3. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức:

     - Tổ chức giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản về chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức công đoàn; mọi chế độ cho công đoàn viên được bàn bạc dân chủ, rộng rãi trước khi BCHCĐ hoặc Ban Thường vụ Công đoàn trình lãnh đạo Học viện quyết định.

     - Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ được giao cho các uỷ viên BCHCĐ trực tiếp phụ trách các Tổ Công đoàn, cùng với các tổ, BCHCĐ có tổ chức kiểm tra, giám sát theo định kỳ hoặc đột xuất.

     - Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện thường xuyên, mọi diễn biến chính về tài chính được công khai.

     - Hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn: Ngay sau khi được chuẩn y, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn đã xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn khóa X, góp phần đưa công tác kiểm tra vào nề nếp. Hàng năm, ủy ban Kiểm tra đều xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra cô thÓ, làm căn cứ để các tổ công đoàn xây dựng và thực hiện nội dung kiểm tra. Đã tiến hành kiểm tra 11 Tổ Công đoàn, tổ chức giám sát thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất , hạn chế đến mức thấp nhât đơn thư khiếu nại.

 4. Công tác chăm lo đời sống, thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên.    .

     - Trên cơ sở khối lượng và chất lượng công việc đã hoàn thành, Công đoàn đã tham mưu cho lãnh đạo Học viện phân bổ thu nhập tăng thêm, đảm bảo hài hòa quyền lợi giữa khối giảng viên; bộ phận nghiên cứu, tham mưu, giúp việc và bộ phận phục vụ; đảm bảo phân phối thu nhập tăng thêm theo năng lực, trình độ, thâm niên và mức độ cống hiến. Nhìn chung, thu nhập tăng thêm của đoàn viên từng bước được cải thiện và nâng cao hơn so với các năm trước.

     - Công đoàn phối hợp với chính quyền quan tâm về các chế độ bồi dưỡng phục hồi sức khỏe cho cán bộ, công chức theo chế độ bảo hiểm xã hội và tham gia giải quyết các chế độ chính sách khác cho cán bộ, công chức và người lao động kịp thời như thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn, hiểu hỉ.... theo quy định (tính tới thời điểm 4/2011 với tổng số tiền: 112.835.000đ).

     - Tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh, việc chăm lo đời sống vật chất được chính quyền và BCH công đoàn tạo điều kiện, ngoài tiền ăn trưa, tiền các ngày lễ, tết theo chế độ chung của Học viện, đoàn viên còn có tiền hỗ trợ công đoàn hàng tháng là 300.000đ.

 5. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

     - Kết quả phát triển đoàn viên và củng cố tổ chức công đoàn:

     + Số lượng đoàn viên mới phát triển: 31;

     + Tổ công đoàn mới thành lập: 03 tổ;

     + Số Tổ công đoàn tách ra: 03 tổ tách thành 6 tổ

     + Số công đoàn cơ sở mới thành lập: 01 công đoàn bộ phận

     - Công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho cán bộ công đoàn (do Công đoàn đơn vị tổ chức): 172 lượt người.

     - Tình hình và kết quả xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh: BCHCĐ rất chú trọng đến công tác củng cố, phát triển tổ chức, xây dựng nội quy, quy chế hoạt động, quy chế phối hợp hoạt động với chính quyền, với các tổ chức đoàn thể khác trong đơn vị. Một trong những tiêu chí xếp loại Chi uỷ, đánh giá mức độ hoàn thành công tác chuyên môn của các đơn vị là đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, lãnh đạo đơn vị đối với tổ chức và hoạt động của tổ công đoàn.

     - BCHCĐ và các tổ công đoàn đã có nhiều đổi mới về hình thức sinh hoạt hoặc có những sáng kiến cải tiến nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn cho phù hợp với điều kiện và tình hình của đơn vị trong từng giai đoạn cụ thể.

6. Các hoạt động khác

a. Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động xã hội.

     Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm phát triển nhằm góp phần rèn luyện thể lực, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho đoàn viên.

     - BCHCĐ đã tổ chức thành công Hội thao văn hóa thể dục, thể thao, văn nghệ chào mừng ngày 20/11... (cơ sở phía Nam); tổ chức dâng hương và Dạ hội "Hòa nhịp con tim", tổ chức giao lưu thể thao với Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; tổ chức giao lưu thể thao với cán bộ, công chức, viên chức Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn – Bộ Ngoại giao. Câu lạc bộ bóng đã trực thuộc Công đoàn tham gia thi đấu tại Cụm các trường đại học trên địa bàn Q. Đống Đa và đạt Giải Nhì.

     - Công đoàn đã phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các Hội diễn văn nghệ kỷ niệm ngày 30/4 - 1/5; ngày 29/5; 20/11. Đặc biệt, Hội thao thể dục thể thao và Hội diễn văn nghệ nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Học viện diễn ra rất thành công. Đã tổ chức thi đấu tennis, cầu lông, bóng bàn, kéo co giữa các tổ công đoàn. Tổ chức triển lãm các hình ảnh, tư liệu về các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Học viện tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Học viện, thu hút được gần hai ngàn lượt người xem.

     - Tổ chức mở lớp khiêu vũ quốc tế để động viên, khuyến khích tạo lối sống vui tươi lành mạnh cho cán bộ, công chức sau những giờ làm việc căng thẳng. Đồng thời, để đoàn viên có cơ hội giao lưu hiểu nhau, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ .

     - Năm 2009, BCHCĐ tổ chức 03 đợt quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độcauàu cam da (23.672.000đ), đồng bào lũ lụt (60.000.000đ) và ủng hộ đồng bào lũ lụt bằng hiện vật (thùng quần, áo, sách vở, giày dép,...); đóng góp thực hiện Đề án hoạt động xã hội tình nghĩa là: 4.690.000đ và 2 thùng gồm quần áo, sách vở...; Công Đoàn bộ phận cơ sở 2 tại TP Hồ Chí Minh ủng hộ đồng bào lũ lụt: 57.435.000đ và 70 thùng quà. Các tổ công đoàn, các cá nhân đoàn viên tự quyên góp được 10.200.000 giúp đơn gia đình 02 sinh viên của họcvieện

b. Công tác nữ công

     - Ban Nữ công đã phối hợp với BCHCĐ tổ chức tốt các hoạt động như tổ chức tọa đàm về ngôn ngữ trong giao tiếp hành chính, mời chuyên gia về tư vấn trang điểm, tổ chức đi thăm quan tìm hiểu di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư - Bái Đính - Tràng An và Đền Hùng – Đền Sóc – Đền Hai Bà Trưng. Tổ chức ngày 1/6 hàng năm cho con em cán bộ và trao quà cho các cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi .

     - Đã tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Phong trào "giỏi việc nước đảm việc nhà " và tổ chức cho những nữ công chức có thành tích tiêu biểu tham quan khu di tích K9(Sơn Tây - Hà Nội) . Nhiều nữ công chức được tuyên dương, khen thưởng: các tổ nữ công đã có hội nghị sơ kết, đánh giá hoạt động nữ công tại đơn vị.

     - Ban Vì sự Tiến bộ của Phụ nữ Học viện đã phối hợp với BCHCĐ và Ban Nữ công tổ chức các buổi nói chuyện và các hoạt động có tính chất giới, chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho nữ CC,VC,LĐ.

     Ban nữ công cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức gặp mặt, tọa đàm với chủ đề: “Phụ nữ - gia đình - sự nghiệp”; “ Phụ nữ Học viện nói gì?” và chuyên đề “Kỹ năng chị em làm mới bản thân”; tổ chức gặp gỡ, giao lưu với chị em Phân viện Tây nguyên; thi hát Karaoke nhân ngày 8/3, 20/10; phối hợp BCH Công đoàn tổ chức cho chị em đi  đi du lịch dã ngoại tại Vườn Xoài Đồng Nai; Làng Du lịch Bình Quới Thủ Đức, Du lịch Đại Nam Văn Hiến tại Bình Dương và tham quan Di tích lịch sử quê hương Anh hùng Võ Thi Sáu tại Bà Rịa -Vũng Tàu. Thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên, đảm bảo chế độ chính sách cho chị em đau ốm, thai sản. Tổ chức vui tết Trung thu, 1/6 cho các cháu thiếu nhi; trao 100 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh và quà trong các năm học vừa qua để động viên các cháu là con của cán bộ, công chức Học viện với tổng số tiền là 30.000.000 đồng.

*  Đánh giá, nhận xét chung về phong trào công chức, viên chức và hoạt động công đoàn  

     - Ưu điểm: Với sự lãnh đạo của Đảng uỷ và Ban Giám đốc Học viện, BCHCĐ đã chủ động, nhiệt tình bám sát tình hình thực tế để tổ chức, triển khai các hoạt động công đoàn phù hợp với điều kiện thực tế, có nhiều sáng kiến, cải tiến nội dung, phương pháp và lề lối làm việc; triển khai khẩn trương các văn bản của Công đoàn cấp trên; BCHCĐ được các Tổ Công đoàn và đoàn viên đánh giá năng động, nhiệt tình và có nhiều cải tiến phương pháp và lề lối làm việc.

     - Nhược điểm: Địa bàn hoạt động của Công đoàn Học viện trải dài Bắc, Trung, Nam và Tây Nguyên với 39 Tổ Công đoàn và gần 690 đoàn viên, các ủy viên BCHCĐ đều kiêm nhiệm công tác quản lý (từ cấp Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên) nên nếu không có lòng nhiệt tình, tự nguyện và năng động, sáng tạo thì khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ.

 

 

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN KHÓA XI

(NHIỆM KỲ 6/2011- 2013)

 I. MỤC TIÊU

     1. Chú trọng đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động; phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng ủy viên BCHCĐ và của các tổ công đoàn, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

     2. Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ XI và Nghị quyết Hội nghị đại biểu Cán bộ, Công chức năm 2011-2012 tiếp tục phát huy những ưu điểm, thuận lợi, khắc phục khó khăn, nhược điểm để vượt qua khó khăn, xây dựng Học viện phát triển bền vững.

     3. Động viên đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ đào tạo, phấn đấu 100% CB,CC,VC,LĐ trở thành đoàn viên công đoàn tiên tiến, xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

     4. Chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công đoàn viên, là cầu nối phản ánh tiếng nói của đoàn viên đến với lãnh đạo và các cấp uỷ; bảo đảm các chế độ, chính sách cho đoàn viên.

     5. Tổ chức các hoạt động gắn liền với tăng cường chất lượng công tác chuyên môn.

 

II. NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG CỤ THỂ.

     1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, viên chức để nâng cao tinh thần, thái độ trách nhiệm và chức trách nghề nghiệp trong công tác. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc Luật Phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Luật Viên chức.

     2. Nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo, tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập. Củng cố và tăng cường công tác quản lý và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên chính quy và đổi mới công tác quản lý sinh viên với việc tăng cường các hoạt động bồi dưỡng kỹ năng và hướng nghiệp.

     3. Đổi mới và nâng cao chất lương nghiên cứu khoa học ở tất cả các khâu, tăng cường tổng kết thực tiễn, nhất là tổng kết 10 năm cải cách hành chính của Việt Nam. Đẩy mạnh công tác xuất bản Tạp chí quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, khoa học hành chính; công tác đào tạo sau đại học và công tác thi đua của Học viên. Đẩy mạnh công tác thông tin, tư liệu phục vụ đào tạo, nghiên cứu và tư vấn, đáp ứng yêu cầu việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện và yêu cầu đặt ra của cải cách hành chính nhà nước.

     4. Tăng cường, đổi mới công tác hợp tác quốc tế, tiếp tục duy trì những quan quốc tế truyền thống, mở rộng quan hệ song phương và đa phương với các nước, các tổ chức quốc tế. Chú trọng mở rộng việc phối hợp liên kết đào tạo, nghiên cứu, trao đổi với các tổ chức quốc tế và các trường đào tạo của các nước có nền hành chính hiện đại.

     5. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Học viện. Thực hiện công tác tuyển dụng theo kế hoạch và kiện toàn bộ máy lãnh đạo Học viện.

     6. Tăng cường công tác áp dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực công tác của Học viện.

     7. Thực hiện sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ theo Nghị định số 43 để đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn đặt ra và tạo sức bật cho các mặt công tác của Học viện.

     8. Đảm bảo chất lượng hiệu quả công tác xây dựng, cung ứng cơ sở vật chất kỹ thuật và các điều kiện phục vụ công tác giảng day, nghiên cứu, học tập và quản lý.

     9. Tăng cường công tác xây dựng Đảng; đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt của các đoàn thể. Đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện.

 

 

 

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

    - Nhanh chóng kiện toàn cơ cấu tổ chức của BCHCĐ khóa XI; đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét việc nâng cấp tổ chức Công đoàn Học viện Hành chính và xây dựng Đề án hợp nhất Công đoàn trong hệ thống Công đoàn Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh.

     - Đổi mới phương thức hoạt động công đoàn, xứng đáng với vị trí, vai trò của một tổ chức quan trọng trong cơ cấu của Hệ thống chính trị của toàn hệ thống Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh.

     - Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết sáng tạo của công đoàn viên, kết hợp có hiệu quả với các tổ chức Đảng và đoàn thể khác trong mọi hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện.

     - Kiến nghị với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và các đơn vị chức năng quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của các đoàn viên, nhất là xem xét lại các quy định chế độ lạc hậu, chính sách đãi ngộ, tuyển dụng, sử dụng cán bộ - công chức- viên chức, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, quan tâm công tác phát triển Đảng cho các đoàn viên công đoàn; kiến nghị về việc công khai minh bạch việc chi tiêu tài chính; kiến nghị về nâng cao chất lượng giảng dạy và quản lý đào tạo; về việc xây dựng chương trình, nội dung, quy trình đào tạo - bồi dưỡng của Học viện cho chuẩn mực, phù hợp; về việc đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, nghiên cứu khoa học.

     - Quan tâm hơn nữa đến việc động viên đoàn viên ý thức tự giác, tích cực, chủ động, cần kiệm trong mọi lĩnh vực công tác, rèn luyện và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường đoàn kết nội bộ, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, phương hướng mà Đại hội đã đặt ra.

 

                                                                                    TM. BCH CÔNG ĐOÀN

                                                                                                    Chủ tịch

 

 

 

 

 

                                                                                           ThS. Vũ Văn Thành

 

 

 

 

 

 

 


 

                                                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                               Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

     BCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN                      TP. Hồ Chí Minh Ngày 22 tháng 4 năm 2011

 

                                                           BÁO CÁO

                        CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2008-2010

                                              tại cơ sở TP.Hồ Chí Minh

 

                     Kính gửi: Chủ tịch Công đoàn Học viện Hành chính

 

       Trong nhiệm kỳ 2008-2010 được sự quan tâm của Lãnh đạo Học viện ; Lãnh đạo công đoàn,công tác hoạt động công đoàn cơ sở phía Nam có nhiều bước phát triển tốt, tổ chức các phong trào đi vào nề nếp, đạt nhiều hiệu quả thiết thực được thể hiện qua các mặt sau đây:

 

 1. Về công tác chính trị, tư tưởng và công tác tuyên giáo:

          - Tuyên truyền tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn như: ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2; ngày lễ chiến thắng 30/04 và ngày Quốc tế Lao Động 01/05; kỷ niệm triễn lãm 50 năm ngày thành lập Học viện Hành chính29/5

          - Tổ chức học tập các văn bản pháp luật mới, kết hợp với học tập điều lệ Công đoàn.

          - Tham gia lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn, nữ công do Công đoàn cấp  trên triệu tập tại Huế - Đà nẵng đạt kết quả tốt.

          - Vận động Đoàn viên tham gia an toàn giao thông

          - Kết hợp với Đoàn Thanh niên tích cực truyên truyền, kiểm tra, giám sát nhằm chống sự xâm nhập các tệ nạn xã hội vào Học viện. Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt dùng hàng Việt”

          - Vận động Đoàn viên tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa công sở.

2. Công tác  tổ chức:

          - Xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động cho các ban của Công đoàn tại cơ sở, kiện toàn các tổ công đoàn (15 tổ công đoàn với 158 CĐV).

          - Kịp thời gửi các kế hoạch của công đoàn Học viện và xây dựng chương trình hoạt động của công đoàn tại cơ sở gửi về các tổ công đoàn triển khai thực hiện.

          - Tổ chức vận động đoàn viên nghiên cứu điều lệ công đoàn.

          - Phân công nhiệm cho các thành viên BCH công đoàn .Duy trì chế độ sinh hoạt của Ban chấp hành công đoàn thường kỳ kip thời đầy đủ.

3. Công tác thi đua, chính sách, chăm lo đời sống cho công đoàn viên:

          - Ban chấp hành công đoàn cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh hưởng ứng phong trào thi đua của Học viện phát động, đã triển khai cho các đơn vị, cá nhân đăng ký thi đua. Tổ chức cuộc bình xét thi đua một cách bình đẳng, khách quan Qua bình xét, mọi người hiểu và thông cảm nhau thêm. Kết quả bình xét công tác thi đua cơ sở TP. Hồ Chí Minh

          * Về tổ công đoàn xuất sắc: Có 13/15 tổ xuất sắc

          * Về cá nhân: Đoàn viên công đoàn xuất sắc có 126 đồng chí

           - Bằng khen của TLĐVCViệt Nam có : 01 đồng chí

          - Bằng khen của BCH C ĐVC Việt Nam có:  06 đồng chí

          - Bằng khen của BCH C ĐVC Việt Nam có:  01 tổ.

           - Kết hợp với chính quyền quan tâm về các chế độ :bồi dưỡng phục hồi sức khỏe cho cán bộ công chức theo chế độ bảo hiểm xã hội và tham gia giải quyết các chế độ chính sách khác cho cán bộ, công chức và người lao động kịp thời như hỗ trợ cho 30  lượt hiếu hỷ và trợ cấp khó khăn cho 70 lượt  đau ốm, thai sản theo quy định.

          - Thực hiện tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống cũng như trong công tác, Ban chấp hành công đoàn đã vận động các cán bộ đoàn viên công đoàn, các nhà hảo tâm cùng chính quyền quyên góp một ngày lương trong 2 đợt với tổng số tiền: 57.435.000đ và 70  thùng quà ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt năm 2009-2010. Các tổ công đoàn, các cá nhân đoàn viên tự quyên góp được 10.200.000 giúp đỡ gia đình 02 sinh viên của Học viện  không may bị tử nạn và 10.000.000đ giúp các em Sinh viên có hoàn cảnh nghèo đặc biệt khó khăn trong đợt bão lụt vừa qua.

- Thường xuyên quan tâm thăm hỏi chia sẻ  bản thân CĐV ốm đau, gia đình có chuyện buồn và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.. Công đoàn đã tích cực tham gia hoạt động từ thiện “Uống nước nhớ nguồn”; vì người nghèo, người già neo đơn, trẻ em tàn tật. Động viên thăm hỏi các chiến sỹ tình nguyện chiến dịch mùa hè xanh  về vật chất và tinh thần trên các mặt trận mà chiến sĩ tham gia trong các năm qua đầy ý nghĩa thiết thực.                                                                                                                                                                                            

          - Việc chăm lo đời sống vật chất được chính quyền và BCH công đoàn phối hợp chú ý, ngoài tiền ăn trưa (730.000 đ), tiền hỗ trợ công đoàn hàng tháng là: (300.000 đ) cùng các ngày lễ, tết theo quy định chung kịp thời động viên tinh thần CB,NV luôn an tâm làm việc.

4. Công tác nữ công

          - Hoạt động của phụ nữ trong các năm qua đã được Lãnh đạo, BCH Công đoàn Học viện thực sự động viên, quan tâm giúp đỡ. Ban nữ công đã lập kế hoạch, chương trình và cố gắng tập hợp và thu hút được nhiều chị em tham gia các phong trào với tinh thần đoàn kết, sôi nổi vui vẻ. Qua các hoạt động phong trào chị em vẫn là nòng cốt đạt rất nhiều giải thưởng thi Văn nghệ-TDTT.  Chính qua các hoạt động phong trào này, chị em đã hiểu, yêu thương gắn bó nhau hơn. Giúp nhau phấn đấu và trưởng thành trên mọi lĩnh vực. Nhiều chị em đã tích cực tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức phục vụ công tác giảng dạy, công tác chuyên môn. Ban nữ công đã tổ chức gặp mặt tọa đàm chủ đề: “Phụ nữ gia đình-Sự nghiệp”và “ Phụ nữ Học viện nói gì?” hoặc chuyên đề “ Kỹ năng Chị em làm mới bản thân”. Gặp gỡ giao lưu với Chị em phân viện Tây nguyên; thi hát Karaoke nhân ngày 8/3, 20/10 rất hào hứng và sôi nổi. Ban nữ công phía Nam phối hợp với BCH Công đoàn Tổ chức cho Chị em đi  đi du lịch dã ngoại tại Vườn Xoài Đồng nai; Làng Du lịch Bình Quoi Thủ Đức, Du lịch Đại Nam Văn Hiến tại Bình Dương và đặc biệt Ban nữ công đã tổ chức cho chị em đi tham quan Di tích lịch sử quê hương Anh hùng Võ Thi Sáu tại Bà rịa -Vũng Tàu đầy ý nghĩa thiết thực, qua các hoạt động vui chơi lành mạnh sau những lo toan bộn bề Chị em được thoải mái và gắn kiết, thông cảm  nhau hơn và đóng góp cho Học viện ngày càng tốt hơn. Thực hiện quan tâm thăm hỏi động viên, đảm bảo chế độ chính sách cho chị em đau ốm, sinh nở đầy đủ, kịp thời.

         - Tham gia tổ chức Hội nghị trực truyến tổng kết công tác nữ công Học viện năm 2008-2010 đạt k ết qu ả

        - Tổ chức vui tết Trung thu, 1/6 cho các cháu thiếu nhi với gần 350 phần quà. Đề nghị chính quyền hỗ trợ động viên các cháu học sinh từ lớp 1-12 học tập đạt kết quả Khá, Giỏi được trao 100 xuất học bổng Nguyễn Đức Cảnh và quà trong các năm học vừa qua để động viên các cháu là con của cán bộ công chức Học viện với tổng số tiền là 30.000.000 đồng.

5. Về phong trào Văn nghệ,  thể dục thể thao.

          - Hoạt động phong trào Văn nghệ, thể dục thể thao là nhằm nâng cao thể lực tinh thần cho các công đoàn viên Học viện là món ăn tinh thần không thể thiếu được, là tiềm năng đã khích lệ công đoàn viên hòa hứng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          - Công đoàn đã phối hợp với Đoàn Thanh niên tham gia cổ vũ phong trào tổ chức Hội diễn văn nghệ kỷ niệm ngày 30/04 - 1/5; ngày 29/05; 20/11. Đặc biệt, BCH Công đoàn tổ chức hoạt động Hội thao thể dục thể thao và đêm Hội diễn văn nghệ nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Học viện  ngày  29/5 rất thành công..Đã tổ chức thi đấu tennis, cầu lông, bóng bàn, kéo co giữa các tổ công đoàn. Đặc biệt, trong các dịp này đã thu thập được nhiều hình ảnh góp phần vào triển lãm 50 năm ngày thành lập Học viện (29/05), triển lãm các hình ảnh, tư liệu để thông tin về các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Học viện tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh, đã thu hút được gần hai ngàn lượt người xem đồng tình và ủng hộ.

- Tổ chức mở lớp khiêu vũ truyền thống để động viên, khuyến khích tạo lối sống vui tươi lành mạnh cho cán bộ công chức sau những giờ làm việc căng thẳng. Đồng thời để đoàn viên giao lưu hiểu nhau, giúp đỡ nhau hơn để  hoàn thành nhiệm vụ .

         

6. Công tác của Ủy ban kiểm tra

          Đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện điều lệ công đoàn tại các tổ công đoàn, kiểm tra việc đóng tiền Đoàn phí công đoàn và thực hiện các quy định về thu nộp đoàn phí, quyết toán năm gửi ra Hà nội.

7. Thực hiện nhiệm vụ chính trị và phối kết hợp với chính quyền.

          - Các đoàn viên tích cực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Nhìn chung đoàn viên các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn viên khối giảng viên tự trau dồi kiến thức, vượt khó khăn giảng dạy đảm bảo chương trình, có chất lượng. Công tác quản lý đào tạo có nhiều tiến bộ trong công tác quản lý, lịch giảng dạy và quả lý học viên. Đang quản lý 55 lớp Đại học hành chính hệ vừa làm vừa học với tổng số 7548 học viên, hệ Đại học chính quy 21 lớp với 2107 sinh viên, sau đại học 10 lớp với 451 học viên, Bồi dưỡng 43 lớp với 4131 học viên. Thông tin-Tư liệu -Thư viện phục vụ đắc lực về Giáo trình tài liệu, khai thác tài liệu ,Internet phục vụ công tác hiệu quả cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học với 200.000 lượt người đọc; Phối hợp công tác phát hành giáo trình tài liệu đạt hiệu quả.Công tác khối Văn phòng hoàn thành nhiệm vụ, công tác theo dõi thu-chi tài chính rõ ràng, đảm bảo quyền lợi người lao động, công tác hành chính-quản trị phối hợp tốt trong việc phục vụ công văn đi-đến, lễ tân,đưa đón,bảo vệ trật tự trị an, thực hiện mua sắm trang thiết bị, có kế hoạch tiết kiệm điện nước,…công tác vệ sinh giảng đường, phục vụ KTX,các Hội nghị,Hội thảo  lớp học  được chú trọng và  thực hiện đồng bộ tại Học viện.  

          - BCH Công đoàn cơ sở TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với chính quyền triển khai nhiệm vụ chính trị, tổ chức thảo luận, bàn bạc các hoạt động tạo nguồn thu (khai thác tận dụng cơ sở vật chất, dự án đất làm nhà tại quận 9) một mặt phục vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mặt khác, hưởng ứng nâng cao đời sống cho cán bộ công chức, thông qua những  hoạt động và sự bàn bạc này chúng tôi nhận thấy nếu biết cách phối hợp tốt giữa tổ chức công đoàn và chính quyền thì có rất nhiều việc của chính quyền thông qua công đoàn thực hiện một cách thực thi, ngược lại nếu việc đó của công đoàn mà được chính quyền quan tâm, tạo điều kiện thì hoạt động của công đoàn cũng thu được hiệu quả cao hơn và thiết thực hơn.

          8. Các công tác khác.

          - Với tinh thần tương thân, tương ái; lá lành đùm lá rách các đoàn viên công đoàn đã tích cực hoạt động từ thiện được chính quyền nơi cư trú phát động; một số Đoàn viên đã tự nguyện hiến máu nhân đạo nhiều lần. Công đoàn đã tích cực tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt 2 đợt với số tiền 57.435.000đ và 70  thùng quà. BCH Công Đoàn đã kêu gọi các tổ Công đoàn, nữ công và các cá nhân đã quyên góp giúp đỡ Chị Lê Thị Tuyết có hoàn cảnh khó khăn bệnh tật với số tiền: 25.000.000đ. Giúp đỡ, ủng hộ trẻ em nghèo cơ nhỡ, người tàn tật, nạn nhân chất độc màu da cam bằng tiền và hiện vật…

          - Công tác quản lý tài chính thu - chi đoàn phí rõ ràng, được thực hiện công khai theo chế độ hiện hành và báo cáo đầy đủ cho công đoàn cấp trên kịp thời việc thu nộp đoàn phí hàng năm, các tổ công đoàn thực hiện theo quy định.

          - Tham gia công tác xây dựng, triển khai góp ý cho tổ chức Đảng cụ thể các chi bộ và cho các cá nhân Đảng viên để chi bộ xem xét.

          - Nhận xét và làm thủ tục giới thiệu cho 20 đoàn viên ưu tú về các chi bộ xem xét, giúp đỡ để kết nạp  vào Đảng Cộng sản.

II.  NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ CẦN KHẮC PHỤC

Bên cạnh những thành tích đạt được, chúng ta còn những tồn tại cần nhanh chóng khắc phục nhằm đưa hoạt động công đoàn Học viện ngày càng phát triển, cụ thể trên một số mặt sau:

          - Nội dung sinh hoạt của các tổ công đoàn chưa sâu, còn đơn điệu, có những tổ chưa coi trọng việc sinh hoạt công đoàn. Sinh hoạt công đoàn thường được sinh hoạt khi có sinh hoạt chuyên môn.

          - Bộ máy công đoàn phân tán, nên nhiều khi triển khai công việc vẫn còn chậm chạp.

          - Chưa tận dụng triệt để sự chỉ đạo, quan tâm, giúp đỡ của công đoàn cấp trên và của Đảng uỷ.

 

          - Chăm lo bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động chưa được thường xuyên liên tục, thiếu chủ động còn phụ thuộc vào chính quyền. Cần quan tâm và chú ý hơn về chế độ chính sách đối với cán bộ nữ.

          - Nội dung sinh hoạt của các tổ công đoàn chưa sâu, còn mang tính hình thức, có tổ chưa coi trọng việc sinh hoạt công đoàn, tranh thủ sinh hoạt sau khi sinh hoạt chuyên môn. Một số đoàn viên chưa thấy hết trách nhiệm của tổ chức công đoàn nên dẫn đến thiếu nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào của Học viện trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

          - Một số tổ công đoàn sinh hoạt chưa đúng thời gian quy định, nên triển khai một số chủ trương, chính sách công đoàn cấp trên đến với đoàn viên chậm.

          - Chưa thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, một số tổ CĐ đóng đoàn phí chậm.

          - Ban kiểm tra, thanh tra nhân dân chưa thực hiện tốt công tác theo kế hoạch.

          Nhìn chung, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động Công đoàn tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các đơn vị, các tổ, các cá nhân đoàn viên đều nhiệt tình trong công tác đồng thời tham gia tích cực các phong trào do công đoàn tổ chức thực sự có ý nghĩa tác động đến việc thực hiện và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

III. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2011-2013

1.     Công tác chính trị tư tưởng  và công tác tuyên huấn.

- Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn qua đó nhằm giáo dục cho công đoàn viên ý thức yêu nước, tổ chức học tập các nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật mới và điều lệ công đoàn.

- Thường xuyên tuyên truyền an toàn giao thông cho cán bộ công chức.

2.     Về công tác tổ chức.

- Xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động của các ban, cấp s ổ biên bản họp cho các tổ công đoàn và Ban chấp hành công đoàn.Phân công ,giám sát công tác công đoàn của các thành viên và các tổ trưởng ,tổ phó có đánh giá kết quả..

- Duy trì chế độ sinh hoạt của các Ủy viên Ban chấp hành công đoàn tại cở và các tổ công đoàn nhằm đánh giá việc thực hiện chương trình kế hoạch.

- Kiện toàn lại con số đoàn viên các tổ công đoàn theo sinh hoạt phòng ban, chi bộ cho phù hợp công việc.

- Lập sổ  quản lý đoàn viên  (dưới hình thức tự khai của Đoàn viên)

3.     Công tác kiểm tra

- Hàng quý tiến hành kiểm tra việc thực hiện điều lệ công đoàn tại các tổ công đoàn, kiểm tra việc đóng góp đoàn phí và thực hiện các quy định về thu nộp đoàn phí, quyết toán năm của công đoàn.

- Kết hợp với thanh tra, kiểm tra hoạt động có thu tại Học viện cơ sở TP.Hồ Chí Minh

- Kiểm tra các hoạt động chuyên môn khi có nhu cầu.

4.     Công tác đời sống.

- Cùng với chính quyền tổ chức tận dụng cơ sở vật chất để khai thác nhằm tăng nguồn thu(sau khi trừ chi phí trực tiếp nộp Học viện 60% và 40% phân phối cho CB, CNVC); hỗ trợ hàng tháng cho đoàn viên (phấn đấu 3 mức: 300.000đ; 400.000đ; 500.000đ/đoàn viên/tháng)

- Duy trì và tổ chức bữa ăn trưa cho cán bộ công chức đến Học viện làm việc.

5.     Công tác phong trào.

- Kết hợp với công tác tuyên huấn, tuyên truyền và các tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn. Cụ thể: Ngày chiến thắng 30/4, ngày thành lập Học viện 29/5, ngày Quốc khánh 2/9, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

     - Tiếp tục tổ chức lớp khiêu vũ cho cán bộ công chức.

6.     Công tác nữ công.

    - Quan tâm chăm lo đến mọi chế độ, quyền lợi chính đáng của lao động nữ. Phối kết hợp với sự chỉ đạo của BCH Công đoàn, ban vì sự tiến bộ phụ nữ Học viện, thực hiện tốt vai trò của nữ công chức, lao động hòan thành tốt nhiệm vụ, chuyên môn, không sinh con thứ 3, đạt danh hiệu giỏi việc nước đảm việc nhà.

   - Có  kế  hoạch và  Tổ chức tốt các ngày lễ kỷ niệm 8/3; 20/10; có ý nghĩa thiết thực bằng nhiều hình thức khác nhau như: nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, vui chơi

- Tổ chức quan tâm đến con em cán bộ công chức và lao động, động viên các cháu học giỏi chăm ngoan để duy trì khen thưởng học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho các cháu học khá, giỏi từ lớp 1 đến lớp 12 hàng năm.

- Tổ chức vui chơi, tặng quà cho các cháu  ngày Quốc tế  thiếu nhi 1/6 và tết Trung thu

7. Công tác thi đua, chính sách

    + Thi đua:- Phát động thi đua thiết thực trong các tổ công đoàn, có kế hoạch báo cáo cụ thể theo các mặt hoạt động của công đoàn Học viện giao. Kết hợp với các đơn vị theo dõi về các thi đua khen thưởng và xem xét đúng việc, đúng người.

    - Chế độ khen thưởng được quan tâm thường xuyên hơn. Công đoàn viên ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; tham gia đầy đủ sinh hoạt, học tập chính trị, có công đóng góp lớn trong phong trào chung của đơn vị, có các ý kiến xây dựng thiết thực. Xét khen thưởng các tổ công đoàn xuất sắc tham gia sinh hoạt, đóng góp ý kiến thực cho BCH và tham gia hoạt đ ộ ng phong trào nhiệt tình mang tính tập thể cao, đóng góp đoàn phí công đoàn đầy đủ.

    + Chính sách:- Thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ công chức kịp thời, đúng quy định. Làm tốt công tác từ thiện.

    - Tham gia xây dựng và có ý kiến về  sử dụng tài sản công, thường xuyên kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

   - Tổ chức Hội nghị cán bộ, công đoàn theo quy định để kịp thời truyền tải các thông tin đến cán bộ công chức, đoàn viên.

    - Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công chức.

8. Công tác phối hợp giữa công đoàn với chính quyền

        Cần phát huy tốt hơn nữa hoạt động phối hợp giữa chính quyền với công đoàn, cụ thể:

      - Những hoạt động của chính quyền nếu có thể cho phép tổ chức công đoàn cùng tham gia để cùng nhau thảo luận, bàn bạc sau đó chính quyền trên cơ sở đó mới  đưa ra quyết định có như vậy quyết định đó mới thực sự phản ánh ý chí của người lao động, từ đó những hoạt động này chính quyền có thể thông qua tổ chức công đoàn đề tổ chức thực thi;

     - Những hoạt động của công đoàn cần được chính quyền quan tâm, chỉ đạo qua đó các hoạt động của tổ chức công đoàn ngày càng thiết thực hơn, phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của chính quyền ngày một tốt hơn.

     -  Cùng phối hợp trong việc chọn cán bộ, nhân viên có tâm huyết , đóng góp nhiều cho Học viện về các mặt công tác chuyên môn ,hoạt  động phong trào cho đi tham quan học hỏi thêm kinh nghiệm trong nước và nước ngoài để mở mang thêm tầm nhìn hiểu biết, càng đóng góp cho Học viện càng phát triển bền vững . 

                                                                      

                                                                                     TM/ BCH  Công đoàn Học vi ện cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh

                                                                                                                Phó chủ tịch

 

                                                                                                              Hoàng Đình Vĩnh

 

 

 

 

Các tin bài khác