`
Bỏ qua liên kết điều hướng
Thông báo chung
Hướng dẫn tổng kết và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2011-2012
Thông báo về việc bảo trì, sửa chữa thiết bị tin học, máy photocopy
Lịch hướng dẫn ôn thi cao học Hành chính công đợt 2 năm 2010 tại Hà Nội
Công văn số 492/HVHC-TCCB về việc Tổng kết phong trào thi đua và bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2010-2011
Lịch hướng dẫn ôn thi cao học chuyên ngành Hành chính công đợt 2 năm 2010 tại Hà Nội (Triết học và Hành chính học)
Thông báo về việc kết nối Internet không ổn định
Thông báo tuyển sinh
Thông báo nội bộ
Thông báo thường xuyên
Thông tin những điểm mới của luận án của nghiên cứu sinh Lê Hồng Tịnh
Thông báo về việc tiếp tục góp ý sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ
Trang thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Hồng Tịnh
Giới thiệu Chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng
Thông báo về việc tham dự Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam
Thông báo về việc đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2011 
 
 
 

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                           Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Về việc đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2011

Thực hiện quy định hiện hành của Nhà nước (Thông tư 03-2005) và của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về chế độ nâng bậc lương trước thời hạn; thừa lệnh Giám đốc Học viện, Ban Tổ chức - Cán bộ thông báo về việc đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2011 như sau:

I. Đối tượng

Đối tượng được đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2011 là cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng không xác định thời hạn thuộc Học viện lập thành tích xuất sắc đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận (bằng văn bản) trong thực hiện nhiệm vụ.

II. Điều kiện

Đối tượng được đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2011 cần bảo đảm các điều kiện sau:

1. Điều kiện liên quan đến chế độ tiền lương

a) Chưa xếp bậc l­ương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh;

b) Tính đến 31/12/2011, còn thiếu từ 01 đến 12 tháng để được nâng bậc thường xuyên.

Không đề nghị xét nâng bậc l­ương trước thời hạn 02 lần trở lên trong thời gian giữ một bậc l­ương.

2. Điều kiện về thành tích

Trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng lập được thành tích sau:

a) Hoàn thành nhiệm vụ được giao; không bị kỷ luật một trong các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, cách chức; không bị bãi nhiệm trong thời gian giữ chức vụ bầu cử.

b) Đạt một trong các hình thức khen thưởng (từ cấp độ cao đến thấp) sau:

- Huân chương (các loại, các hạng theo quy định tại Khoản 1, Điều 33 Luật Thi đua, khen thưởng);

- Danh hiệu vinh dự Nhà nước hoặc danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”;

- Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương hoặc danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

- Sáng kiến (cấp Bộ công nhận) hoặc danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

- Sáng kiến (cấp cơ sở công nhận) hoặc danh hiệu "Lao động tiên tiến".

III. Hồ sơ đề nghị

Hồ sơ đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2011gồm:

1. Danh sách đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2011

Căn cứ quy định về đối tượng và điều kiện trên, Thủ trưởng cơ sở, đơn vị trực thuộc Học viện trao đổi, thống nhất với cấp Ủy và lãnh đạo Công đoàn cùng cấp lập và thông báo công khai danh sách đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2011 để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng thuộc đơn vị biết, tiến hành kiểm tra, đối chiếu và cho ý kiến phản hồi (nếu có).

Khi lập danh sách cần chú ý:

  - Bảo đảm đúng mẫu Danh sách được đăng tải kèm theo Thông báo này trên Website Học viện Hành chính;

- Chỉ đưa vào danh sách đề nghị những trường hợp đúng đối tượng, đủ điều kiện theo quy định trên;

- Sắp xếp họ tên người được đề nghị từ người có thành tích cao đến thấp (theo cấp độ thành tích tại Điểm b, Khoản 2, Mục II Thông báo này).

2. Văn bản minh chứng lương hiện hưởng và thành tích đạt được

- Bản sao quyết định nâng bậc lương hiện hưởng;

- Bản sao các văn bản về khen thưởng, công nhận thành tích của cấp có thẩm quyền đối với cá nhân được đề nghị.

Các cơ sở, đơn vị nộp hồ sơ đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2011 (đồng thời gửi dữ liệu Danh sách đề nghị) về Ban Tổ chức - Cán bộ trước ngày 08/11/2011 (người nhận: Đỗ Văn Huyên, phòng 216 nhà A, điện thoại: 0438.359.295; 0976.652.966, email: huyendovan224@gmail.com).

Đề nghị các cơ sở, đơn vị lập và nộp hồ sơ đúng yêu cầu. Hết hạn trên, cơ sở, đơn vị nào không nộp hồ sơ coi như không có nhu cầu.

Ban Tổ chức - Cán bộ sẽ tổng hợp, thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc và Hội đồng Lương Học viện tiến hành xét chọn từ người có nhiều thành tích cao trở xuống cho đến hết chỉ tiêu số người được nâng bậc lương trước thời hạn năm 2011 theo quy định (không quá 5% tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả l­ương).

Mọi vướng mắc liên quan cần trao đổi, làm rõ đề nghị liên hệ với Ban Tổ chức - Cán bộ (thông qua chuyên viên Đỗ Văn Huyên theo địa chỉ trên)./.

 

        

Nơi nhận:

- Các cơ sở, đơn vị trực thuộc Học viện;

- GĐ, các PGĐ Học viện (để b/c);

- Website Học viện Hành chính;                        

- Lưu: TCCB.

 

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 (Đã ký)

 

 ThS. Phạm Thành Nam

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin bài khác