`
Bỏ qua liên kết điều hướng
Cải cách hành chính
Chính sách mới
Giữ phụ cấp cho nhà giáo làm quản lý
Trợ giúp pháp lý cho người nghèo: Được hỗ trợ 6 triệu đồng/xã/năm
Trợ cấp đối với cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân
Được hưởng thêm 3 tháng lương/năm nếu nghỉ hưu trước tuổi
Lạm dụng dịch vụ BHYT sẽ bị phạt 20 triệu đồng
Đại hội Đảng XI
Nghiên cứu - Bình luận
Quản lý nhà nước
Tin quốc tế
Phân chia lợi nhuận từ chuyển giao quyền sử dụng kết quả nghiên cứu KHCN 
 
 

Tại Nghị định 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ, Chính phủ đã quy định việc phân chia lợi nhuận khi sử dụng, chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước.

Ảnh minh họa

Theo Nghị định, việc giao toàn bộ quyền sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được thực hiện theo thỏa thuận giữa đại diện chủ sở hữu Nhà nước và tổ chức chủ trì hoặc khi đáp ứng một trong các điều kiện sau: 1- Tổ chức chủ trì có khả năng ứng dụng hoặc thương mại hóa toàn bộ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; 2- Tổ chức chủ trì có khả năng ứng dụng hoặc thương mại hóa một phần đối với kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ không thể phân chia thành từng phần độc lập để ứng dụng hoặc thương mại hóa.

Bên cạnh đó, việc giao một phần quyền sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được thực hiện theo thỏa thuận giữa đại diện chủ sở hữu Nhà nước và tổ chức chủ trì hoặc khi đáp ứng một trong các điều kiện sau: 1- Tổ chức chủ trì chỉ có khả năng ứng dụng hoặc thương mại hóa một phần kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có thể được phân chia thành từng phần để ứng dụng hoặc thương mại hóa; 2- Có thỏa thuận hoặc quy định của tổ chức chủ trì về việc phân chia quyền sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với tổ chức, cá nhân khác được đại diện chủ sở hữu Nhà nước công nhận.

Theo Nghị định, đại diện chủ sở hữu Nhà nước có thể ủy quyền cho tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiến hành đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với phần kết quả đã đạt được trước khi đánh giá nghiệm thu nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Nghị định nêu rõ, đại diện chủ sở hữu Nhà nước sau khi chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và yêu cầu tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng báo cáo đánh giá hiệu quả việc sử dụng kết quả đó.

Phân chia lợi nhuận

Theo Nghị định, lợi nhuận sau thuế thu được từ việc sử dụng, chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được phân chia như sau: Thù lao cho tác giả theo thỏa thuận giữa các bên nhưng tối thiểu là 30%; phần chia cho người môi giới (nếu có) theo thỏa thuận giữa các bên nhưng không quá 10%.

Sau khi phân chia cho tác giả và người môi giới (nếu có), phần lợi nhuận còn lại được quy định như sau: Trường hợp được giao quyền sở hữu thì 50% dành cho đầu tư nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, 50% dành cho quỹ phúc lợi, khen thưởng của tổ chức; trường hợp được giao quyền sử dụng thì phải trả lại cho đại diện chủ sở hữu Nhà nước theo thỏa thuận giữa các bên nhưng không quá 10%, phần còn lại được dành 50% cho đầu tư nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, 50% cho quỹ phúc lợi, khen thưởng của tổ chức.

Trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để hoàn thiện, phát triển công nghệ nhằm thương mại hóa, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thì phải được sự đồng ý của chủ sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Nghị định nêu rõ, việc phân chia lợi nhuận thu được từ việc thương mại hóa phải được thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức, cá nhân đó với chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu Nhà nước kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phù hợp với mức độ đóng góp của từng bên.